درباره نشریه
ISSN:
1735-3408
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر کامران باقری لنکرانی
سردبیر:
دکتر سیدموید علویان
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمحمد میری
مدیرداخلی:
راضیه مقدم
تلفن:
021-88352501
021-88352502
021-88352503
دورنگار:
021-88352501
سایت اختصاصی:
www.hepatmon.com
صندوق پستی:
985-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/20
مدیر مسئول
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor, Health policy Research center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
سردبیر
دکتر سیدموید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor, Research Center for Gastroenterology and Liver Disease, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
هیات تحریریه
دکتر رویا کلیشادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya kelishadi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر بیتا به نوا
دکتر بیتا به نوا
Bita Beh nava
دکتر رایکا جمالی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Raika Jamali
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر صمد امینی
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Samad Amini Bavil Olyaee
Specialist: Virology
دکتر یزدان یزدان پناه
Yazdan Yazdan Panah
دکتر
Amir Ghafoor Khan
دکتر آبتین حیدرزاده
دانشیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Abtin Heidar Zadeh
Associate Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر احمد شاوخی
دکتر احمد شاوخی
Ahmad Shavakhi
دکتر
Alfredo Alberti
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر آمیتیس رمضانی
Amitis Ramezani
دکتر
Andi Utama
دکتر آرزو آقاخانی
Arezoo Agha Khani
دکتر
Ashwani Kumar Singal
دکتر بتول شریفی مود
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Batool Sharifimood
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Zahedan University of Medical Sciences
دکتر
Bill Carman
دکتر
Christian Trepo
دکتر
Clement Ibi Mboto
دکتر
Daniel Lavanchy
دکتر
Deepak Narayan Amarapurkar
دکتر
F. Blaine Hollinger
دکتر
Fangcheng Zhuang
دکتر فرزانه صباحی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farzaneh Sabahi
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Virology
دکتر
Gamal Esmat
دکتر حمیدرضا هنرمند
دکتر حمیدرضا هنرمند
Hamid Reza Honarmand
دکتر
Helen Norder
دکتر حسین خدمت
دکتر حسین خدمت
Hossein Khedmat
دکتر
Hubert E.Blum
دکتر جاوید یاکوب
دکتر جاوید یاکوب
Javid Yakoob
دکتر مجید بوذری
دکتر مجید بوذری
Majid Bouzari
دکتر
Mamun Al-Mahtab
دکتر
Mario Rizzetto
دکتر مهرداد حصیبی
دکتر مهرداد حصیبی
Mehrdad Hasibi
دکتر
Michael Roggendorf
دکتر محمدحسین صومی
مرکز تحقیقاتی بیماریهای کبد و دستگاه گوارش دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Hossein Somi
Research Center for Liver and Gastrointestinal Disease, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مرتضی پوراحمد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Morteza Pourahmad
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر
Moses P.Adoga
دکتر
Muhammad Umar
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
استاد گروه گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دستگاه گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر
Nazir Ibrahim
دکتر
Patrick Marcellin
دکتر
Peter Karaiyannis
دکتر
Ralf Weiskirchen
دکتر رامین سرامی فروشان
دکتر رامین سرامی فروشان
Ramin Sarrami-Forooshani
دکتر رضا جعفری شکیب
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Reza Jafari Shakib
Department of Immunology and Microbiology, Rasht Medical School,, Gilan University of Medical Sciences
دکتر
Rosa Christina Coppola
دکتر سیدمحمد جزایری
دکتر سیدمحمد جزایری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Seyed Mohammad Jazayeri
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر سیدامیر میر باقری
دکتر سیدامیر میر باقری
Seyed Amir Mir Bagheri
دکتر سیدمحمدمهدی حسینی مقدم
دکتر سیدمحمدمهدی حسینی مقدم
Seyed Mohammad Mehdi Hosseini Moghaddam
دکتر
Stephan Schaefer
دکتر
Wen Zhili
دکتر احمد یزدان پناه
دکتر احمد یزدان پناه
دکتر
Yun Qing Yao
دکتر
Zaigham Abbas
دکتر
Stefan Zeuzem
مدیر اجرایی
دکتر سیدمحمد میری
دکتر سیدمحمد میری
استادیار
رشته تخصصی: سلول و کبد مولکولی
Seyyed Mohammad Miri
Assistant Professor,
Specialist: Cellular and molecular Hepatology
مدیرداخلی
راضیه مقدم
راضیه مقدم
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶۲