درباره نشریه
ISSN:
1735-448X
eISSN:
2476-7654
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)
مدیر مسئول:
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
سردبیر:
دکتر مهناز اخوان تفتی
دبیراجرایی:
فاطمه وزیری
مدیرداخلی:
دکتر پروین صمدی
تلفن:
021-88041463
دورنگار:
021-88041463
سایت اختصاصی:
jontoe.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، طبقه سوم
صندوق پستی:
663-19935
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/20
مدیر مسئول
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
سردبیر
دکتر مهناز اخوان تفتی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mahnaz Akhavan Tafti
Professor, Educational Psychology
University of Alzahra
Specialist: Educational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا سرکارآرانی
دکتر محمدرضا سرکارآرانی

Mohammad Reza Sarkar Arani

دکتر سعیده بنت سراج

Saedah Binti Siraj

دکتر یوسف ادیب
استاد واحدتبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Yousef Adib
Professor Tabriz unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Planning
دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر مهناز اخوان تفتی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mahnaz Akhavan Tafti
Professor, Educational Psychology
University of Alzahra
Specialist: Educational Psychology
دکتر سیمین حسینیان

Simin Hosseinian

دکتر پروین صمدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Parvin Samadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Curriculum
دکتر علی ذکاوتی قراگزلو
دانشیار انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Ali Zekavati Gharagozloo
Associate Professor, A
Kharazmi University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علیرضا کیامنش
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
دکتر طیبه ماهروزاده
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Tayebeh Mahroozadeh
Associate Professor Department of Educational Planning and Management
University of Alzahra
Specialist: Philosophy of Education
دکتر بهرام محسن پور
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش بین المللی و توسعه
Bahram Mohsenpoor
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, International Education and Development
دکتر گلنار مهران
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Golnaz Mehran
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر غلامرضا شمس
دانشیار علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: دیریت آموزشی
Gholamreza Shams
Associate Professor, Education
Shahid Beheshti University
Specialist: Educational Management
دبیراجرایی
فاطمه وزیری
فاطمه وزیری

مدیرداخلی
دکتر پروین صمدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Parvin Samadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۵