درباره نشریه
ISSN:
1735-2045
eISSN:
2676-5136
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر مهدی ذاکریان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی ذاکریان
سردبیر:
دکتر مهرداد منشی پور
مدیر اجرایی:
دکتر الهام حسین خانی
مدیرداخلی:
دکتر حامد عمویی
سایت اختصاصی:
www.isjq.ir
اشتراک:
پست الکترونیک:
info@isj.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/03
صاحب امتیاز
دکتر مهدی ذاکریان
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Zakerian
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
مدیر مسئول
دکتر مهدی ذاکریان
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Zakerian
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر مهرداد منشی پور
استاد
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mehrdad Mnshi Pour
Professor
Specialist: International Relations
اعضای تحریریه
هلنا تروخاماتئو
هلنا تروخاماتئو

دکتر الهه کولایی
رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee

Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
آنجا ماتویجکیو
آنجا ماتویجکیو

انوش احتشامی
انوش احتشامی

طلال العمادی
طلال العمادی

احمدالنعیم عبداللهی
احمدالنعیم عبداللهی

ارشین ادیب مقدم
ارشین ادیب مقدم

دکتر سید جواد امام جمعه زاده
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Emam Jomezadeh
Associate Professor Department of Political Sciences
University of Isfahan
Specialist: Political Sciences
رینالد اوتنهوف
رینالد اوتنهوف

داوود باوند
داوود باوند

شریف بسیونی
شریف بسیونی

ویلیام بورک وایت
ویلیام بورک وایت

مولود بومگار
مولود بومگار

علیرضا بهشتی
علیرضا بهشتی

امانوئل دکو
امانوئل دکو

احمد سیف الدوله
احمد سیف الدوله

دکتر ویلیام شاباس
استاد دانشگاه میدلسکس، انگلستان
رشته تخصصی: حقوق بشر و بین الملل
William Schabas
professor Middlesex University, England
Specialist: Human Rights & International Law
دکتر محمد شریف
دکتر محمد شریف

دکتر محمدجواد ظریف
دکتر محمدجواد ظریف
استاد دانشکده روابط بین الملل
Mohammad Javad Zarif
Professor School of International Relations
دکتر مهدی علیخانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Ali Khani
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر مهران کامروا
استاد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mehran Kamrava
Professor
Specialist: Political Science
مارک گیبنی
مارک گیبنی

فلاویا لاتانزی
فلاویا لاتانزی

آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دیتریش یونگ
دیتریش یونگ

ویراستار انگلیسی
دکتر علی رضوانپور
استادیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Rezvan Pour
Assistant Professor
Specialist: political science
مدیر اجرایی
دکتر الهام حسین خانی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Elham Hosein Khani
science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
مدیرداخلی
دکتر حامد عمویی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamed Amoui
science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۲