درباره نشریه
ISSN:
1735-2045
eISSN:
2676-5136
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر مهدی ذاکریان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی ذاکریان
سردبیر:
دکتر مهرداد منشی پور
مدیر اجرایی:
دکتر الهام حسین خانی
مدیرداخلی:
دکتر حامد عمویی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی رضوانپور
سایت اختصاصی:
www.isjq.ir
اشتراک:
پست الکترونیک:
info@isj.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/21
صاحب امتیاز
دکتر مهدی ذاکریان
دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بشر
Mahdi Zakerian
Associate Professor, Department of Political Science
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Relations, Human Rights
مدیر مسئول
دکتر مهدی ذاکریان
دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بشر
Mahdi Zakerian
Associate Professor, Department of Political Science
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Relations, Human Rights
سردبیر
دکتر مهرداد منشی پور
استاد
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mehrdad Mnshi Pour
Professor
Specialist: International Relations
اعضای تحریریه
دکتر الهه کولایی
استاد تمام مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee
Full Professor, Regional Studies
University of Tehran
Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
Anja Matwijkiw

دکتر انوشیروان احتشامی

دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر مجید عباسی

دکتر مهدی ذاکریان
دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بشر
Mahdi Zakerian
Associate Professor, Department of Political Science
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Relations, Human Rights
Paolo Benvenuti

Caroline Fournet

Geert Jan Alexander Knoops

Talal Abdulla Al-Emadi

Abdullahi Ahmed An-Na'im

ارشین ادیب مقدم

William W Burke-White

Mouloud Boumghar

Emmanuel Decaux

William Schabas
professor Middlesex University, England
Specialist: Human Rights & International Law
دکتر محمدجواد ظریف
دکتر محمدجواد ظریف
استاد دانشکده روابط بین الملل
Mohammad Javad Zarif
Professor School of International Relations
دکتر مهران کامروا
استاد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mehran Kamrava
Professor
Specialist: Political Science
Mark Gibney

Flavia Lattanzi

Dietrich Jung

ویراستار انگلیسی
دکتر علی رضوانپور
استادیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Rezvan Pour
Assistant Professor
Specialist: political science
مدیر اجرایی
دکتر الهام حسین خانی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Elham Hosein Khani
science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
مدیرداخلی
دکتر حامد عمویی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamed Amoui
Assistant Professor, Law and Political Science Faculty
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۵