درباره نشریه
ISSN:
1735-2460
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
سردبیر:
دکتر حسن سبحانی
مدیرداخلی:
علیرضا تاجریان
تلفن:
021-88991177
دورنگار:
021-88991177
سایت اختصاصی:
rahbord-mag.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 554، طبقه سوم، ، کدپستی: 1415754394
سامانه پیام کوتاه:
88991802
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/12
سردبیر
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر میثم موسائی
استاد علوم اقتصادی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصاد توسعه
Maysam Musai
Professor, Planning and Development
University of Tehran
Specialist: Economics, Economics of Development
دکتر سعید زاهدزاهدانی
دانشیار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeid Zahed Zahedani
Associate Professor, Humanities and Social Science Development Institute
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حسین عیوضلو
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Hosein Eyvazlou
Associate Professor
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر منوچهر محمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Manoochehr Mohammadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر عباس ملکی
استاد تمام دانشکده مهندسی انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سیاستگذاری انرژی، امنیت انرژی، اقتصاد انرژی و محیط زیست، سیاست خارجی
Abbas Maleki
Full Professor, Department of Energy Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Energy Policy, Energy Security, Energy and Environment Economics, Foreign Policy
مدیرداخلی
علیرضا تاجریان
علیرضا تاجریان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۶۹