درباره نشریه
ISSN:
2423-7361
eISSN:
2538-2489
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
دکتر قهرمان سلوکی نژاد
سردبیر:
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
مدیرداخلی:
دکتر مجتبی ثروت خواه
تلفن:
071-43311163
دورنگار:
071-43311163
سایت اختصاصی:
jopn.miau.ac.ir
نشانی:
مرودشت، کیلومتر 3 جاده ی تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دفتر مجله، ، کدپستی: 7371113119
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/22
مدیر مسئول
دکتر قهرمان سلوکی نژاد
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ماده چگال فیزیک
Ghahraman Solooki Nejad
Associate Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: condensed matter Physics
سردبیر
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
استاد واحد مرودشت
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد، متالورژی مکانیکی، مواد نو
Seyyed Ahmad Jenab Ali Jahromi
Professor Marvdasht Unit
University of Shirazu
Specialist: Materials engineering, Mechanical metallurgy, new materials
اعضای تحریریه
مسعود جباری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Masoud Jabbari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Electrical & Electronic Engineering
دکتر محمدحسین حبیبی
استاد گروه شیمی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Mohammad Hossein Habibi
Professor Department of Chemistry
University of Isfahan
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
استاد واحد مرودشت
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد، متالورژی مکانیکی، مواد نو
Seyyed Ahmad Jenab Ali Jahromi
Professor Marvdasht Unit
University of Shirazu
Specialist: Materials engineering, Mechanical metallurgy, new materials
دکتر طاهر نیکنام
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی برق
Taher Nik Nam
Professor
University of Shirazu
Specialist: Electrical Engineering
دکتر قاسم کاوه ای
استاد مرکز تحقیقات مواد و انرژی
رشته تخصصی: فیزیک اتمی و سطح (نانو فیزیک و تکنولوژی تئوری
Ghassem Kavei
Professor Material and Energy Research Centre
Specialist: Atomic & Surface Physics (theoretical nano-physics and technology
دکتر مهدی وادی
استاد واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی
Mehdi Vadi
Professor Shiraz unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Chemistry
دکتر رحیم غیور
استاد واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی الکترونیک
Rahim Ghayoor
Professor Shiraz unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Electronics engineering
دکتر احمد یزدانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ماده چگال فیزیک
Ahmad Yazdani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: condensed matter Physics
دکتر حشمت الله یاوری
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ماده چگال فیزیک
Heshmatollah Yavari
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: condensed matter Physics
دکتر اصغر کاظم زاده
دانشیار مرکز تحقیقات مواد و انرژی
Asghar Kazem Zadeh
Associate Professor Materials & Energy Research centre
دکتر اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ماده چگال فیزیک، فیزیک نانو
Esmail Saie Var Irani Zad
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: condensed matter Physics, Nano Physics
دکتر محمدصادق هل فروش
استاد تمام برق
دانشگاه صنعتی شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مخابرات
Mohammad Sadegh Helfroush
Full Professor, department of electrical engineering
Shiraz university tochnology
Specialist: Telecommunication engineering
دکتر قهرمان سلوکی نژاد
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ماده چگال فیزیک
Ghahraman Solooki Nejad
Associate Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: condensed matter Physics
مدیرداخلی
دکتر مجتبی ثروت خواه
واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیک، فوتونیک، نانوفوتونیک
Mojtaba Servat Khah
Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physics, Photonics, Nanophotonics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۰