درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1383
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
فاطمه عاطفی فرد
مدیر مسئول:
فاطمه عاطفی فرد
سردبیر:
عماد نجفی نوکاشتی
ویراستار فارسی:
فهیمه ربیعی
تلفن:
013-33467200
دورنگار:
013-33467200
سایت اختصاصی:
www.padang.ir
تلفن همراه:
09117160802
صندوق پستی:
3985-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۳۹