درباره نشریه
ISSN:
2476-3942
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محسن قرائتی
سردبیر:
دکتر روح الله شاکری زواردهی
مدیرداخلی:
محسن رحیمی جعفری
تلفن:
025-37841661
دورنگار:
025-37841660
سایت اختصاصی:
www.entizar.ir
نشانی:
قم، خیابان شهدا (صفائیه) ، کوچه آمار، مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، دفتر فصلنامه انتظار موعود
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/02
مدیر مسئول
حجت الاسلام محسن قرائتی
حجت الاسلام محسن قرائتی

سردبیر
دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
اعضای تحریریه
دکتر مجتبی کلباسی
استاد
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mojtaba Kalbasi
Professor
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر غلامرضا بهروز لک
استاد تمام
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behrooz Lak
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر عزالدین رضانژاد امیردهی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Ezeddin Rezanejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Word
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor Research Center for Islamic Culture and Education
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
مدیرداخلی
محسن رحیمی جعفری
پژوهشگر مهدویت گرایش قرآن و حدیث
حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: مهدویت
Mohsen Rahimi Jafari
Researcher, Mahdism
Specialist: no
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۵