درباره نشریه
ISSN:
2322-3847
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن زبان شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید مصطفی عاصی
سردبیر:
دکتر امید طبیب زاده
تلفن:
021-81032216
دورنگار:
021-81032216
سایت اختصاصی:
lsi-linguistics.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی (ساختمان مرکزی) ، اتاق 210، ، کدپستی: 1597633111
صندوق پستی:
5618-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/30
مدیر مسئول
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
سردبیر
دکتر امید طبیب زاده
استاد تمام زبانشناسی همگانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Omid Tbibzadeh
Full Professor, General linguistics
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Universal linguistics
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا باطنی

دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر کوروش صفوی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
kurosh Safavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر ایران کلباسی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Iran Kalbasi
Professor
دکتر فرزانه فرح زاد
دکتر فرزانه فرح زاد

دکتر ارسلان گلفام
دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبانشناسی
Arsalan Golfam
Associate Professor, DEPATMENT OF LINGUISTICS
Tarbiat Modares University
Specialist: Linguistics
محمود بیجن خان

دکتر فریده حق بین
دانشیار دانشکده ادبیات گروه زبان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی کاربردی
Farideh Haghbin
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Applied Linguistics
دکتر امید طبیب زاده
استاد تمام زبانشناسی همگانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Omid Tbibzadeh
Full Professor, General linguistics
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Universal linguistics
دکتر ویدا شقاقی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Vida Shaghaghi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public Linguistics
دکتر رضا نیلی پور

دانشگاه پیام نور
Reza Nillipour

Payame Noor University
دکتر حسین وثوقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Hossein Vossoughi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Social Linguistics
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۵