درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر امیر خیرخواه
مدیر مسئول:
دکتر پردیس روزبه
سردبیر:
دکتر پردیس روزبه
تلفن:
021-77526352
دورنگار:
021-77526352
نشانی:
تهران، دکتر شریعتی ، مقابل ملک ، خیابان مقدم ، شماره 61 واحد 12
صندوق پستی:
6477-14155
اشتراک:
دورنگار:
021-77526352
تاریخ به‌روزآوری: 1388/10/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۰