درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات دین و اقتصاد
مدیر مسئول:
دکتر عباس شاکری حسین آباد
سردبیر:
دکتر عباس شاکری حسین آباد
مدیر اجرایی:
زینب واعظ مهدوی
صفحه آرا:
مهسا کریمی
تلفن:
021-88905607
021-88905674
دورنگار:
021-88800333
سایت اختصاصی:
www.joires.ir
نشانی:
تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، خیابان شهید برادران مظفر، نبش کوچه ذاکری، پلاک 126
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/12
مدیر مسئول
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
سردبیر
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر بانویی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه ای
Ali Asghar Banoe
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economic Planning, Regional Economics
دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Mohammad Reza Hosseini Beheshti
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر یدالله دادگر
استاد اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Yadollah Dadgar
Professor, Economic department, Beheshty university
Shahid Beheshti University
Specialist: economics
دکتر حسین راغفر
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد نظری و علوم بانکی، اقتصاد خرد، اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی
Hosein Raghfar
Professor
University of Alzahra
Specialist: Microeconomics, Theoretical Economics and Banking Sciences
دکتر عباسعلی زالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Abbas Ali Zali
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetics
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
دکتر علی عرب مازار یزدی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Ali Arabmazar Yazdi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدحسین فاضل زرندی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Hosein Fazel Zarandi
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر فرشاد مومنی
استاد پژوهشکده مطالعات اقتصادی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
Farshad Momeni
Professor Institute for Economic Studies
University of Alzahra
Specialist: Development Economics and Planning
مهندس علیرضا ناصری
مربی واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دانشجوی دکتری مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
Alireza Naseri
Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Ph.D. Candidate of Water and Hydrualic Structures
دکتر حسین نمازی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Hosein Namazi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
دکتر محمدقلی یوسفی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Gholi Yousefi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
مدیر اجرایی
زینب واعظ مهدوی
زینب واعظ مهدوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۷