درباره نشریه
ISSN:
241X-1735
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
مدیر مسئول:
احمد خزایی
سردبیر:
دکتر محمدباقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
حمیدرضا اسماعیلی
دورنگار:
021-26705075
021-26705073
تلفن:
021-26705073
021-26705083
سایت اختصاصی:
www.mtq.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید دستگردی، نبش شهید گوی آبادی، پلاک 75
صندوق پستی:
333-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/12
مدیر مسئول
احمد خزایی
احمد خزایی
سردبیر
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
جانشین سردبیر
حمیدرضا اسماعیلی
حمیدرضا اسماعیلی
ویراستارفارسی
علی اکبر رنجبر کرمانی
علی اکبر رنجبر کرمانی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۳