درباره نشریه
ISSN:
2345-654X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر مجید مداح
سردبیر:
دکتر اسماعیل ابونوری
مدیرداخلی:
دکتر محبوبه فراهتی
تلفن:
023-31533583
سایت اختصاصی:
jem.journals.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دفتر فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/30
مدیر مسئول
دکتر مجید مداح
دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی
Majid Maddah
Associate Professor Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences,
Semnan University
Specialist: Econometrics and Public Sector Economics
سردبیر
دکتر اسماعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد, مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaiei Abounoori
Professor, Department of Economics
Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
اعضای تحریریه
دکتر مصیب پهلوانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد -اقتصاد سنجی
Mosayeb Pahlavani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Economics-economics
دکتر علی حسین صمدی
استاد اقتصاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: قتصاد
Ali Hossein Samadi
Professor, Economics
University of Shirazu
Specialist: Economy
دکتر ناصر خیابانی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Nasser Khiabani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر کامبیز هژبر کیانی

Kambiz Hojabr Kiani

دکتر اسماعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد, مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaiei Abounoori
Professor, Department of Economics
Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
دکتر مجید اسحقی گرجی

Majid Eshaghi Gorji
Professor
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد اقتصاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Economics
University of Mazandaran
Specialist: Economics
سعید راسخی

Saeed Rasekhi

علیرضا عرفانی
استاد اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
Alireza Erfani
Professor, economics, economics, fcoulty of economics, management and administrative sciencens
Semnan University
دکتر شهرام فتاحی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: اقتصادسنجی
Shahram Fattahi
Associate Professor, Economics
Razi University
Specialist: Econometrics
دکتر غلامعلی فرجادی
دانشیار موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد توسعه
Gholam Ali Farjadi
Associate Professor at the Institute for Advanced Studies in Management and Planning
Specialist: Economy, economic development
دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholamreza Keshavarz Haddad
Associate Professor, Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر مجید مداح
دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی
Majid Maddah
Associate Professor Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences,
Semnan University
Specialist: Econometrics and Public Sector Economics
مدیرداخلی
دکتر محبوبه فراهتی
استادیار اقتصاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد
Mahboubeh Farahati
Assistant Professor, Department of Economic
Semnan University
Specialist: Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۰