درباره نشریه
ISSN:
2345-654X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر مجید مداح
سردبیر:
دکتر اسماعیل ابونوری
مدیرداخلی:
دکتر محبوبه فراهتی
تلفن:
023-31533583
سایت اختصاصی:
jem.journals.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دفتر فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/26
مدیر مسئول
دکتر مجید مداح
دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی
Majid Maddah
Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences,, Semnan University
Specialist: Econometrics and Public Sector Economics
سردبیر
دکتر اسماعیل ابونوری
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaei Aboonouri
Professor, Faculty of Economics, Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
هیات تحریریه
دکتر اسماعیل ابونوری
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaei Aboonouri
Professor, Faculty of Economics, Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
دکتر مجید اسحاقی گرجی
استاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکردی (جبری Banach)، نظریه بازی، معادلات عملکردی، تحلیل غیرخطی
Majid Eshaghi Gorji
Professor, Semnan University
Specialist: Complex Analysis, Fuzzy Normed Spaces, Fixed Point Theory
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Faculty of Economics, University of Mazandaran
Specialist: Economy
دکتر سعید راسخی
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد ریاضی
Saeed Rasekhi
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Mathematical Economics
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر علیرضا عرفانی
دانشیار دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصادسنجی و اقتصاد پولی
Ali Reza Erfani
Associate Professor, Semnan University
Specialist: Econometrics and Monetary Economics
دکتر شهرام فتاحی
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: اقتصادسنجی
Shahram Fattahi
Associate Professor, Razi University
Specialist: Econometrics
دکتر غلامعلی فرجادی
دانشیار موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد توسعه
Gholam Ali Farjadi
Associate Professor at the Institute for Advanced Studies in Management and Planning,
Specialist: Economy, economic development
دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholam Reza Keshavarz Haddad
Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر شاپور محمدی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادسنجی و اقتصاد توسعه
Shapour Mohammadi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر مجید مداح
دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی
Majid Maddah
Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences,, Semnan University
Specialist: Econometrics and Public Sector Economics
دکتر نادر مهرگان
استاد دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای
Nader Mehregan
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Urban and regional economy
مدیرداخلی
دکتر محبوبه فراهتی
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مدیریت و علوم اداری
Mahboubeh Farahati
Assistant Professor, Faculty of Economics, Semnan University
Specialist: Management and Administrative Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۴