درباره نشریه
ISSN:
2322-5513
eISSN:
2476-6887
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
سردبیر:
دکتر سید جعفر سیف آبادی
تلفن:
011-44553101 ، داخلی: 3333
سایت اختصاصی:
jfst.modares.ac.ir
نشانی:
نور، خیابان امام خمینی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی، دفتر مجله علوم و فنون شیلات
صندوق پستی:
356-64414
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/09
مدیر مسئول
دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
استاد گروه شیلات
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تغذیه آبزیان
Abdolmohammad Abedian Kenari
Professor Fisheries Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Feeding on aquatic animals
سردبیر
دکتر سید جعفر سیف آبادی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی دریایی
Seyyed Jafar Seifabadi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Marine Biology
اعضای تحریریه
دکتر صابر خدابنده
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: محیط زیست فیزیولوژی، اکو فیزیولوژی آبزیان
Saber Khodabandeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Eco-physiology, Aquatic Physiology Eco
دکتر مهدی طبرسا
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی دریایی-بیوتکنولوژی
Mehdi Tabarsa
Associate Professor Faculty of Natural Resources and Marine Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Marine Food Science and Technology-Biotechnology
دکتر بهروز ابطحی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ماهیان
Behrooz Abtahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Aquatic Ecotoxicology & Ecophysiology
دکتر مسعود رضایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی
Masoud Rezaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Fishery Products Processing
دکتر باقر مجازی امیری
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری، فیزیولوژی و آبزی پروری
Bagher Mojazi Amiri
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Physiology, breeding, aquaculture, Physiology and Aquaculture
دکتر عیسی شریف پور
استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Issa Sharifpour
Professor of Fisheries Research Organization of Iran
Specialist: Aquatic Health and Diseases
دکتر بهاره شعبان پور
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی
Bahareh Shabanpour
Professor
Gorgan University
Specialist: Fishery Products Processing
دکتر اصغر عبدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی ، اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
دکتر سید جعفر سیف آبادی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی دریایی
Seyyed Jafar Seifabadi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Marine Biology
دکتر محمدرضا کلباسی
استاد تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان
Mohammad Reza Kalbassi
Professor, AQUACULTURE
Tarbiat Modares University
Specialist: Genetics and Aquatic Biotechnology
دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
استاد گروه شیلات
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تغذیه آبزیان
Abdolmohammad Abedian Kenari
Professor Fisheries Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Feeding on aquatic animals
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۹