درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 92 متوقف شده است
صاحب امتیاز:
موسسه شیعه شناسی
مدیر مسئول:
محمود تقی زاده داوری
مدیر اجرایی:
علی تقی زاده داوری
تلفن:
025-32804655
025-32804636
دورنگار:
025-32804655
025-32804636
سایت اختصاصی:
www.shiiteworld.com
صندوق پستی:
6139-37155
تاریخ به‌روزآوری: 1386/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۵