درباره نشریه
ISSN:
1735-1855
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
مدیر مسئول:
رضا احمدی
سردبیر:
دکتر علی محمدپور
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا محمدزاده
مدیرداخلی:
راحله محرابی
تلفن:
051-57223401
دورنگار:
051-57223401
سایت اختصاصی:
hms.gmu.ac.ir
نشانی:
گناباد، حاشیه جاده ی آسیایی، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دفتر مجله افق دانش، ، کدپستی: 9691793718
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/10
مدیر مسئول
رضا احمدی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
سردبیر
دکتر علی محمدپور
استاد
رشته تخصصی: پرستاری
Ali Mohammad Pour
Professor
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Seyyed Ali Reza Ebrahimzadeh Bideskan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
رضا احمدی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
دکتر علی بازارباشی

رشته تخصصی: انکولوژی-هماتولوژی
Ali Bazarbachi

Specialist: Oncology-Hematology
دکتر مهدی زارع
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، بهداشت حرفه ای
Mehdi Zare
Associate Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health, Occupational Health
دکتر علیرضا توسلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Tavasoli

Tehran University of Medical Sciences
دکتر جهانشیر توکلی زاده
استاد گروه روانشناسی، مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: روانشناسی، پزشکی روان تنی و روان درمانی
Jahanshir Tavakolizadeh
Professor, Professor of Psychology Department, School of Medicine, Social Development & Health Promotion Research Center
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Psychology, Psychosomatic Medicine and Psychotherapy
دکتر منیره جهانیان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های زنان
دکتر امیرحسین جمشیدی

رشته تخصصی: فارماکوگنوزی، گیاهان دارویی
دکتر شهلا خسروان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: پرستاری
Shahla Khosravan
Associate Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سید داوود شریفی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Seyed Davood Sharifi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر هادی رضوانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتوپدی
دکتر محمدعلی صحراییان
استاد
Mohammad Ali Sahraian
Professor
دکتر مهدیه فقیهی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahdiye Faghihi

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر محمد قهرمانی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
دکتر مجتبی کیانمهر

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Mojtaba Kianmehr

Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
دکتر علی محمدپور
استاد
رشته تخصصی: پرستاری
Ali Mohammad Pour
Professor
Specialist: Nursing
دکتر مهدی مشکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mahdi Moshki
Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر نریمان مصفا
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Nariman Mosaffa
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمدحسن مینوییان

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: قارچ شناسی
دکتر احمد هاشم زاده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
مدیر اجرایی
دکتر علیرضا محمدزاده

مدیرداخلی
راحله محرابی
راحله محرابی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۸