درباره نشریه
ISSN:
2981-0086
eISSN:
2981-0086
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
مدیر مسئول:
دکتر جواد باذلی
سردبیر:
دکتر شهلا خسروان
مدیر اجرایی:
راحله محرابی
تلفن:
051-57223401
دورنگار:
051-57223401
سایت اختصاصی:
hms.gmu.ac.ir
نشانی:
گناباد، حاشیه جاده ی آسیایی، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دفتر مجله افق دانش، ، کدپستی: 9691793718
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/01
مدیر مسئول
دکتر جواد باذلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: بهداشت در حوادث
Javad Bazeli
Assistant Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health in Disasters and Emergencies
سردبیر
دکتر شهلا خسروان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: پرستاری
Shahla Khosravan
Associate Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
جلال مردانه

Jalal Mardaneh

داوود شریفی دلویی
داوود شریفی دلویی

دکتر محسن صاحبان ملکی
رئیس دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی، فلوشیپ ICU
Mohsen Sahebanmaleki

Specialist: Anesthesiologist, Intensivist
علی صحراییان

دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Seyyed Ali Reza Ebrahimzadeh Bideskan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
رضا احمدی
پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Reza Ahmadi
Researcher, Health Promotion Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر علی بازارباشی

رشته تخصصی: انکولوژی-هماتولوژی
Ali Bazarbachi

Specialist: Oncology-Hematology
دکتر مهدی زارعی

Mehdi Zarrei

دکتر علیرضا توسلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Tavasoli

Tehran University of Medical Sciences
دکتر جهانشیر توکلی زاده
استاد تمام روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: روانشناسی، پزشکی روان تنی و روان درمانی
Jahanshir Tavakolizadeh
Full Professor, Clinical psychology, Psychiatry department, Medicine school
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Psychology, Psychosomatic Medicine and Psychotherapy
دکتر منیره جهانیان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های زنان
دکتر امیرحسین جمشیدی

رشته تخصصی: فارماکوگنوزی، گیاهان دارویی
دکتر هادی رضوانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتوپدی
دکتر محمدعلی صحراییان
استاد
Mohammad Ali Sahraian
Professor
دکتر مهدیه فقیهی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahdiye Faghihi

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر محمد قهرمانی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
دکتر مجتبی کیانمهر

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Mojtaba Kianmehr

Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
دکتر علی محمدپور
استاد
رشته تخصصی: پرستاری
Ali Mohammad Pour
Professor
Specialist: Nursing
دکتر مهدی مشکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mahdi Moshki
Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر نریمان مصفا
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Nariman Mosaffa
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمدحسن مینوییان

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: قارچ شناسی
دکتر احمد هاشم زاده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
مدیر اجرایی
راحله محرابی
راحله محرابی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۸