درباره نشریه
ISSN:
1735-8671
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم و فنون فارابی
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا نادی
سردبیر:
دکتر حمید احمدی
تلفن:
021-29942678
دورنگار:
021-29942678
سایت اختصاصی:
fstc.ac.ir/fzr.amniat
نشانی:
تهران، بلوار ارتش، چهارراه مینی سیتی، دانشکده علوم و فنون فارابی
صندوق پستی:
4573-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/29
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا نادی

Hamid Reza Nadi

سردبیر
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor Islamshahr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
دکتر اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر ناصر جمال زاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، مسائل ایران
Naser Jamalzadeh
Associate Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs دانشکده روابط بين الملل
Specialist: International Relations, International rights
دکتر فتح الله رشیدزاده
دانشیار
دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: امنیت ملی، علوم سیاسی
Fathollah Rashidzadeh
Associate Professor
Specialist: National Security, political science
دکتر جمشید شریفیان
استادیار
دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jamshid Sharifian
Assistant Professor
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲