درباره نشریه
ISSN:
1735-8671
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم و فنون فارابی
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا نادی
سردبیر:
دکتر حمید احمدی
تلفن:
021-29942678
دورنگار:
021-29942678
سایت اختصاصی:
fstc.ac.ir/fzr.amniat
نشانی:
تهران، بلوار ارتش، چهارراه مینی سیتی، دانشکده علوم و فنون فارابی
صندوق پستی:
4573-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/22
مدیر مسئول
حمیدرضا نادی
Hamid Reza Nadi
سردبیر
حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: political science
هیات تحریریه
عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor, Islamshahr Unit,
Specialist: Education Management
جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University
Specialist: political science
جعفر هزارجریبی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University
Specialist: political science, Security
ناصر جمالزاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Naser Jamalzadeh
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University
Specialist: political science
رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs, دانشکده روابط بين الملل,
Specialist: International Relations, International rights
فتح الله رشیدزاده
دانشیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: امنیت ملی، علوم سیاسی
Fathollah Rashidzadeh
Associate Professor,
Specialist: National Security, political science
جمشید شریفیان
استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jamshid Sharifian
Assistant Professor,
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۸