درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1386
صاحب امتیاز:
ستاد مبارزه با مواد مخدر
مدیر مسئول:
فرزین رحیم نظری
سردبیر:
شهریار عباسی
تلفن:
021-47361501
سایت اختصاصی:
www.dchq.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، رو به روی بلوار کمالی، روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر
صندوق پستی:
7341-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۷