درباره نشریه
ISSN:
2345-5306
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات پنبه ایران
مدیر مسئول:
دکتر قربانعلی روشنی
سردبیر:
دکتر عمران عالیشاه
مدیرداخلی:
عبدالرضا قرنجیکی
مدیرداخلی:
دکتر الهام فغانی
تلفن:
017-32236401
017-32240706
سایت اختصاصی:
jcri.areo.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/21
مدیر مسئول
دکتر قربانعلی روشنی
دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: شیمی کشاورزی
Ghorban Ali Roshani
Associate Professor of Cotton Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Chemistry
سردبیر
دکتر عمران عالیشاه
Head of Cotton Breeding Dept
رشته تخصصی: اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک
Omran Alishah
Agricultural Chemistry
Specialist: Plant Breeding and Genetic Engineering
اعضای تحریریه
دکتر اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research Weed Research Department
Specialist: Ecophysiology of Crops
دکتر کامران رهنما
دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشکده تولیدگیاهی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی و قارچ شناسی
Kamran Rahnama
Associate Professor, Department of plant protection
Gorgan University
Specialist: Plant pathology & Mycology
دکتر علی اکبر مرآتی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Ali Akbar Merati
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: textile engineering
دکتر عمران عالیشاه
Head of Cotton Breeding Dept
رشته تخصصی: اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک
Omran Alishah
Agricultural Chemistry
Specialist: Plant Breeding and Genetic Engineering
دکتر قربانعلی روشنی
دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: شیمی کشاورزی
Ghorban Ali Roshani
Associate Professor of Cotton Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Chemistry
دکتر کمال قاسمی بزدی
دانشیار دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی کشاورزی - مهندسی ژنتیک
Kamal Ghasemi Bezdi
Associate Professor Cotton Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Biotechnology - Genetic Engineering
دکتر محمدعلی رضایی
استادیار واحد گرگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mohammad Ali Rezaie
Assistant Professor Gorgan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
ویراستارفارسی
سید نصرالله محسنیان

رشته تخصصی: زراعت
Seyyed Nasrollah Mohsenian

Specialist: Agriculture
ویراستار انگلیسی
قربان قربانی نصرآباد

رشته تخصصی: آبیاری زهکشی
Ghorban Ghorbani Nasrabad

Specialist: Drainage irrigation
مدیرداخلی
عبدالرضا قرنجیکی

رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Abdolreza Gharanjiki

Specialist: Soil Chemistry and Fertility
دکتر الهام فغانی
استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Elham Faghani
Assistant Professor of Cotton Research Institute of Iran
Specialist: Plant Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۴