درباره نشریه
ISSN:
2345-5306
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات پنبه ایران
مدیر مسئول:
دکتر قربانعلی روشنی
سردبیر:
دکتر عمران عالیشاه
مدیرداخلی:
دکتر الهام فغانی
تلفن:
017-32236401
017-32240706
سایت اختصاصی:
jcri.areo.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/07
مدیر مسئول
قربانعلی روشنی
دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: شیمی کشاورزی
Ghorban Ali Roshani
Associate Professor of Cotton Research Institute of Iran,
Specialist: Agricultural Chemistry
سردبیر
عمران عالیشاه
Agricultural Chemistry
رشته تخصصی: اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک
Omran Alishah
Agricultural Chemistry,
Specialist: Plant Breeding and Genetic Engineering
هیات تحریریه
اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research, Weed Research Department,
Specialist: Ecophysiology of Crops
کامران رهنما
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: قارچ شناسی گیاهی
Kamran Rahnama
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Herbal Mycology
علی اکبر مرآتی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Ali Akbar Meraati
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: textile engineering
عمران عالیشاه
Agricultural Chemistry
رشته تخصصی: اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک
Omran Alishah
Agricultural Chemistry,
Specialist: Plant Breeding and Genetic Engineering
قربانعلی روشنی
دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: شیمی کشاورزی
Ghorban Ali Roshani
Associate Professor of Cotton Research Institute of Iran,
Specialist: Agricultural Chemistry
کمال قاسمی بزدی
دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی کشاورزی - مهندسی ژنتیک
Kamal Ghasemi Bezdi
Associate Professor of Cotton Research Institute of Iran,
Specialist: Agricultural Biotechnology - Genetic Engineering
محمدعلی رضایی
استادیار واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mohammad Ali Rezaie
Assistant Professor, Gorgan unit,
Specialist: Plant Physiology
ویراستارفارسی
سیدنصرالله محسنیان
رشته تخصصی: زراعت
Seyyed Nasrollah Mohsenian
Specialist: Agriculture
ویراستار انگلیسی
قربان قربانی نصرآباد
رشته تخصصی: آبیاری زهکشی
Ghorban Ghorbani Nasrabad
Specialist: Drainage irrigation
مدیرداخلی
الهام فغانی
استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Elham Faghani
Assistant Professor of Cotton Research Institute of Iran,
Specialist: Plant Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۰