درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
احمدعلی ساعت نیا
مدیر مسئول:
احمدعلی ساعت نیا
تلفن:
021-77527067
021-77527068
021-77608172
021-77527069
دورنگار:
021-77527067
021-77527068
021-77608172
021-77527069
سایت اختصاصی:
bazyaft.org
نشانی:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، بین سمیه و آمل، ساختمان جواهری، طبقه اول، شماره12، ، کدپستی: 1611833537
تاریخ به‌روزآوری: 1394/08/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۴