درباره نشریه
ISSN:
2476-4647
eISSN:
2476-4639
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1394
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده هنرهای کاربردی)
مدیر مسئول:
دکتر مسعود باقرزاده کثیری
سردبیر:
دکتر کمال الدین نیکنامی
مدیر اجرایی:
بهروز جلوداریان
مدیرداخلی:
دکتر مهدی رازانی
تلفن:
041-35421735
041-35297551
سایت اختصاصی:
www.jra-tabriziau.ir
نشانی:
تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای کاربردی، دفتر نشریه پژوهه باستان سنجی، ، کدپستی: 5164736931
صندوق پستی:
4567-1385
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/04
مدیر مسئول
دکتر مسعود باقرزاده کثیری
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه تبریز
Masoud Bagherzadeh Kasiri
Associate Professor Faculty of Applied Arts
University of Tabriz
سردبیر
دکتر کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor Archaeological Department
University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
اعضای تحریریه
دکتر مسعود باقرزاده کثیری
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه تبریز
Masoud Bagherzadeh Kasiri
Associate Professor Faculty of Applied Arts
University of Tabriz
دکتر کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor Archaeological Department
University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
دکتر احمد جهانگیری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: پترولوژی، علوم طبیعی
Ahmad Jahangiri
Professor
University of Tabriz
Specialist: Petrology, Natural Sciences
Richard A. Laursen
Professor
Specialist: Bio-organic and Protein Chemistry
Jose Delgado Rodriguez
Professor
Specialist: Mineralogy
Judith Thomalsky
Associate Professor
Specialist: Archaeology, Archaeo-metalography
دکتر کامبیز پورطهماسی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیولوژی و آناتومی چوب و گاهشناسی درخت
Kambiz Pourtahmasi
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Wood Biology & Anatomy, Dendrochronology
دکتر علیرضا باغبانان
دانشیار گروه مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی معدن
Ali Reza Baghbanan
Associate Professor Department of Mining Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Mining Engineering
دکتر احد صمدی
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی مواد، متالورژی فیزیکی مواد پیشرفته
Ahad Samadi
Associate Professor Materials Engineering Faculty
Sahand University of Technology
Specialist: Physical metallurgy of advanced materials
دکتر محمدتقی پیربابایی
دانشیار
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: معماری اسلامی
Mohammad Taghi Pirbabaei
Associate Professor
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Islamic Architecture
حسین جباری خامنه ای
استاد
دانشگاه تبریز
Hossin Jabari Khamenehie
Professor Department of Statistics, Faculty of Math
University of Tabriz
Specialist: Biostaistics
دکتر محمد مرتضایی
دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Mortezaei
Associate Professor of Heritage and Tourism Research
Specialist: Archaeological
دکتر بهرام آجرلو
استادیار
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Bahram Ajorloo
Assistant Professor
Tabriz Islamic Art University
دکتر سید محمدامین امامی
دانشیار
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: کانی شناسی
Seyyed Mohammad Amin Emami
Associate Professor
Isfahan University of Art
Specialist: Mineralogy
دکتر محمود زارعی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علم شیمی
Mahmoud Zareei
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Chemistry
ویراستارفارسی
حکیمه افشاری نژاد
دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: باستان سنجی
Hakimeh Afsharinezhad
Faculty of Applied Arts
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Archaeometry
ویراستار انگلیسی
دکتر مسعود باقرزاده کثیری
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه تبریز
Masoud Bagherzadeh Kasiri
Associate Professor Faculty of Applied Arts
University of Tabriz
مدیر اجرایی
بهروز جلوداریان
دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: باستان شناسی
Behrooz Jelodarian
Faculty of Applied Arts
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Archaeometry
مدیرداخلی
دکتر مهدی رازانی
استادیار دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: حفاظت و ترمیم
Mehdi Razani
Assistant Professor Faculty of Applied Arts
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Conservation & Restoration
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۶