درباره نشریه
ISSN:
2476-4647
eISSN:
2476-4639
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1394
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده هنرهای کاربردی)
مدیر مسئول:
دکتر بهرام آجورلو
سردبیر:
دکتر احمد جهانگیری
مدیر اجرایی:
مهندس حکیمه افشاری نژاد
کارشناس:
مهندس بهروز جلوداریان بیدگلی
تلفن:
041-35421735
041-35297551
سایت اختصاصی:
www.jra-tabriziau.ir
نشانی:
تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای کاربردی، دفتر نشریه پژوهه باستان سنجی، ، کدپستی: 5164736931
صندوق پستی:
4567-1385
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/28
مدیر مسئول
دکتر بهرام آجورلو
استادیار
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Bahram Ajorloo
Assistant Professor
Tabriz Islamic Art University
سردبیر
دکتر احمد جهانگیری
استاد علوم زمین
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: پترولوژی، علوم طبیعی
Ahmad Jahangiri
Professor, Faculty of Natural Sciences
University of Tabriz
Specialist: Petrology, Natural Sciences
اعضای تحریریه
نیما نظافتی
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی، باستان سنجی، کانی شناسی
Nima Nezafati
Assistant Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Econimic Geology, Archaeometry, Archaeometallurgy
دکتر یاسر حمزوی
دانشیار پژوهشکده بناها و بافت های تاریخی
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رشته تخصصی: حفاظت و مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
Yaser Hamzavi
Associate Professor, Research Center for Historic Buildings and Cities
Research Institute of Cultural Heritage & Tourism
علی نعمتی بابای لو
علی نعمتی بابای لو

دکتر حامد وحدتی نسب
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Hamed Vahdati Nasab
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Archeology
Rémy Chapoulie

Jörg Faßbinder

Eşref Abay

دکتر محمدابراهیم زارعی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Ebrahim Zarei
Professor Archaeological Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology
دکتر کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor Archaeological Department
University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
دکتر احمد جهانگیری
استاد علوم زمین
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: پترولوژی، علوم طبیعی
Ahmad Jahangiri
Professor, Faculty of Natural Sciences
University of Tabriz
Specialist: Petrology, Natural Sciences
دکتر کامبیز پورطهماسی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیولوژی و آناتومی چوب و گاهشناسی درخت
Kambiz Pourtahmasi
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Wood Biology & Anatomy, Dendrochronology
دکتر بهرام آجورلو
استادیار
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Bahram Ajorloo
Assistant Professor
Tabriz Islamic Art University
دکتر سید محمدامین امامی
دانشیار
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: کانی شناسی
Seyed Mohammad Amin Emami
Associate Professor
Isfahan University of Art
Specialist: Mineralogy
مدیر اجرایی
مهندس حکیمه افشاری نژاد
دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تخصصی: باستان سنجی
Hakimeh Afsharinezhad
Faculty of Applied Arts
Tabriz Islamic Art University
Specialist: Archaeometry
کارشناس
مهندس بهروز جلوداریان بیدگلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۹