درباره نشریه
ISSN:
2008-4307
eISSN:
6535-2423
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
مدیر مسئول:
دکتر محمود مینویی
سردبیر:
دکتر حسن احدی
مدیر اجرایی:
دکتر مجید قربانی
ویراستار فارسی:
دکتر محمدعلی محمدی فر
تلفن:
021-47361730
021-44411761
دورنگار:
021-47361730
021-44411761
سایت اختصاصی:
etiadpajohi.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه مدرس، خیابان شهید وحید دستگردی، خیابان نفت شمالی، نبش کوچه دوازدهم، پلاک32، طبقه هفتم
صندوق پستی:
7341-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/05
مدیر مسئول
دکتر محمود مینویی
دکتر محمود مینویی

Mahmood Minooee

سردبیر
دکتر حسن احدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر پروانه محمدخانی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychology
دکتر مجید رضایی راد
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Majid Rezairad
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Healthcare Service Administration, Health Education and Health Promotion
دکتر آفرین رحیمی موقر
استاد مرکز ملی مطالعات اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Afarin Rahimi Movaghar
Professor, Iranian National Center for Addiction Studies
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید عباس متولیان
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyad Abbas Motavalian
Associate Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستار فارسی
دکتر محمدعلی محمدی فر

دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: روانشناسی- صنعتی و سازمانی
Mohammad Ali Mohammadi Far

Semnan University Medical Sciences
Specialist: Psychology - Industrial and Organizational
مدیر اجرایی
دکتر مجید قربانی

رشته تخصصی: اعتیاد
Maid Ghorbani

Specialist: addiction
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۹۷