درباره نشریه
ISSN:
2008-4307
eISSN:
6535-2423
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
مدیر مسئول:
دکتر محمود مینویی
سردبیر:
دکتر حسن احدی
مدیر اجرایی:
مجید قربانی
تلفن:
021-47361730
021-44411761
دورنگار:
021-47361730
021-44411761
سایت اختصاصی:
etiadpajohi.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه مدرس، خیابان شهید وحید دستگردی، خیابان نفت شمالی، نبش کوچه دوازدهم، پلاک32، طبقه هفتم
صندوق پستی:
7341-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/22
مدیر مسئول
دکتر محمود مینویی
دکتر محمود مینویی
Mahmood Minooee
سردبیر
دکتر حسن احدی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor, University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor, science and research unite, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر پروانه محمدخانی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychology
دکتر مجید رضایی راد
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت خدمات درمانی
Majid Rezairad
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Management of health care
دکتر آفرین رحیمی موقر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Afarin Rahimi Movaghar
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدعباس متولیان
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyad Abbas Motavalian
Associate Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستارفارسی
دکتر محمدعلی محمدی فر
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: روانشناسی- صنعتی و سازمانی
Mohammad Ali Mohammadi Far
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Psychology - Industrial and Organizational
مدیر اجرایی
مجید قربانی
مجید قربانی
Majid Ghorbani
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۰