درباره نشریه
ISSN:
1735-4161
eISSN:
2228-5415
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (گروه علوم و صنایع غذایی)
مدیر مسئول:
ناصر شاهنوشی
سردبیر:
دکتر فریده طباطبایی یزدی
مدیر اجرایی:
دکتر مسعود تقی زاده
تلفن:
051-38804653
سایت اختصاصی:
ifstrj.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
صندوق پستی:
1163
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/29
مدیر مسئول
ناصر شاهنوشی

Naser Shahnoushi

سردبیر
دکتر فریده طباطبایی یزدی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی مواد غذایی
Farideh Tabatabaei Yazdi
professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Microbiology
اعضای تحریریه
دکتر مرتضی عباس زادگان
استاد دانشگاه آریزونا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Morteza Abbas Zadegan
professor Arizona State University
Specialist: microbiology
دکتر محمدنقی اشتیاقی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه ماهیدول تایلند
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، فرآوری مواد غذایی
Mohammad Naghi Eshtiaghi
Professor Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University of Thialand
Specialist: Food Industry Engineering, Food Processing
دکتر علی طاهریان
دکتر علی طاهریان

رشته تخصصی: تحقیق و توسعه مواد غذایی
Ali Taherian

Specialist: Research and development of food
ناصر شاهنوشی

Naser Shahnoushi

آرش کوچکی
گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی
Arash Koocheki
Department of Food Science and Technology,
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Technology
دکتر بابک قنبرزاده
استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Babak Ghanbar Zadeh
Professor Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture,
University of Tabriz
Specialist: Food Science and Technology
دکتر ایران عالم زاده
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنایع غذایی، مهندسی بیوشیمی
Iran Alamzadeh
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Food industry, biochemistry engineering
دکتر قدیر رجب زاده اوغاز
دانشیار موسسه پژوهشی علوم وصنایع غذایی
رشته تخصصی: نانوفناوری-بسته بندی-شیمی
Ghadir Rajabzadeh
Associate Professor Food Science and Research Institute
Specialist: Nanotechnology-packaging-chemistry
مهیار حیدرپور
دانشیار دانشکده پزشکی هاروارد
رشته تخصصی: زیست مولکولی
Mahyar Heydarpour
Associate Professor Harvard Medical School
دکتر حمیدبهادر قدوسی

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی غذایی
Hamid Bahador Ghodoosi

Specialist: Food Science and Technology , Food Microbiology
دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد تحقیقات صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی
Kianoush Khosravi Darani
Professor, Department of Food Technology Research
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
دکتر محمدامین محمدی فر
دانشیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی
Mohammadamin Mohammadifar
Associate Professor Faculty of Nutrition and Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Engineering
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
دکتر محمدرضا احسانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر هاشم پورآذرنگ

رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Hashem Pourazerang

Specialist: Food Chemistry
دکتر محمدباقر حبیبی نجفی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، علوم غذایی و بیوتکنولوژی
Mohammad Bagher Habibi Najafi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and food biotechnology, Food Science and Biotechnology
دکتر اصغر خسروشاهی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Asghar Khosroshahi
Professor
University of Urmia
Specialist: food Technology
دکتر مرتضی خمیری
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Morteza Khomeiri
Professor, Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gorgan University
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر محمدعلی سحری
استاد انشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali Sahari
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Food Chemistry, Food Science and Technology
فخری شهیدی

Fakhri Shahidi

دکتر ناصر صداقت

رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Naser Sedaghat

Specialist: food Technology
دکتر عسگر فرحناکی

رشته تخصصی: طراحی و نوآوری مواد غذایی هوشمند، فناوری های پردازش مواد غذایی در حال ظهور: سونوگرافی ، اهمی ، PEF...، ارزش افزوده به مواد غذایی، غذاهای کاربردی، فیزیک غذا ، رئولوژی و ساختار، هیدروکلوئیدها، فرآوری مواد غذایی، تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی
Asgar Farahnaky

Specialist: Food Technology and Biophysics, Smart Food Design & Innovation, Emerging Food Processing Technologies: Ultrasound, Ohm, PEF ..., Food Additives, Applied Foods, Food Physics, Rheology and Structure, Hydrocolloids, Food Processing
دکتر رضا فرهوش
استاد
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Reza Farhoosh
professor
Specialist: Food Chemistry
دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروبیولوژی دارویی
Bibi Sedigheh Fazli Bazzaz
Faculty of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: microbiology, Pharmaceutical Microbiology
مهدی کاشانی نژاد

Mahdi Kashaninejad

دکتر مهدی کدیور
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Mehdi Kadivar
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology
دکتر سید علی مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذای
Seyed Ali Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Biotechnology
دکتر محمدجواد وریدی

رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Mohammad Javad Varidi

Specialist: food Technology
مدیر اجرایی
دکتر مسعود تقی زاده
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: شیمی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۴