درباره نشریه
ISSN:
1735-4161
eISSN:
2228-5415
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (گروه علوم و صنایع غذایی)
مدیر مسئول:
ناصر شاهنوشی
سردبیر:
دکتر مسعود یاورمنش
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدباقر حبیبی نجفی
کارشناس:
سمانه محمدی
تلفن:
051-38804621
سایت اختصاصی:
ifstrj.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
صندوق پستی:
1163
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/18
مدیر مسئول
ناصر شاهنوشی

Naser Shahnoushi

سردبیر
دکتر مسعود یاورمنش
دانشیار علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
Masoud Yavarmanesh
Associate Professor, Department of food science and technology
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر مرتضی عباس زادگان
استاد دانشگاه آریزونا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Morteza Abbas Zadegan
professor Arizona State University
Specialist: microbiology
دکتر محمدنقی اشتیاقی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه ماهیدول تایلند
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، فرآوری مواد غذایی
Mohammad Naghi Eshtiaghi
Professor Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University of Thialand
Specialist: Food Industry Engineering, Food Processing
دکتر علی طاهریان
دکتر علی طاهریان

رشته تخصصی: تحقیق و توسعه مواد غذایی
Ali Taherian

Specialist: Research and development of food
ناصر شاهنوشی

Naser Shahnoushi

آرش کوچکی
گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی
Arash Koocheki
Department of Food Science and Technology,
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Technology
دکتر بابک قنبرزاده
استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Babak Ghanbar Zadeh
Professor Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture,
University of Tabriz
Specialist: Food Science and Technology
دکتر ایران عالم زاده
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنایع غذایی، مهندسی بیوشیمی
Iran Alamzadeh
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Food industry, biochemistry engineering
دکتر قدیر رجب زاده اوغاز
دانشیار موسسه پژوهشی علوم وصنایع غذایی
رشته تخصصی: نانوفناوری-بسته بندی-شیمی
Ghadir Rajabzadeh
Associate Professor Food Science and Research Institute
Specialist: Nanotechnology-packaging-chemistry
مهیار حیدرپور
دانشیار دانشکده پزشکی هاروارد
رشته تخصصی: زیست مولکولی
Mahyar Heydarpour
Associate Professor Harvard Medical School
دکتر حمیدبهادر قدوسی

رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی غذایی
Hamid Bahador Ghodoosi

Specialist: Food Science and Technology , Food Microbiology
دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد تحقیقات صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی
Kianoush Khosravi Darani
Professor, Department of Food Technology Research
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
دکتر محمدامین محمدی فر
دانشیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی
Mohammadamin Mohammadifar
Associate Professor Faculty of Nutrition and Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Engineering
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
محبت محبی
گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی
Mohabbat Mohebbi
Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Engineering
دکتر هادی الماسی
دانشیار علوم و صنایع غذایی
دانشگاه ارومیه
Hadi Almasi
Associate Professor, Department of science and technology
University of Urmia
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

دکتر سلیمان عباسی
استاد تمام آزمایشگاه کلوییدهای غذایی و ریولوژی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کلوئیدهای غذایی رئولوژی، فناوری نانو، علوم و صنایع غذایی
Soleiman Abbasi
Full Professor, Food Colloids and Rheology Lab
Tarbiat Modares University
Specialist: Rheology Food Colloids, Nanotechnology, Food Science and Technology
دکتر علی عطا معظمی

Ali Ata Moazzami

Nuno Borges

Samuel Bodunrin Olufemi Adeloju
Professor School of Chemistry, Clayton, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia
Specialist: Expert in Environmental Science, Analytical & Environmental Chemistry Division
Samuel Ayofemi Olalekan Adeyeye

Nkemnaso Obi Clifford

دکتر محمدرضا احسانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر هاشم پورآذرنگ

رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Hashem Pourazerang

Specialist: Food Chemistry
دکتر محمدباقر حبیبی نجفی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، علوم غذایی و بیوتکنولوژی
Mohammad Bagher Habibi Najafi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and food biotechnology, Food Science and Biotechnology
دکتر اصغر خسروشاهی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Asghar Khosroshahi
Professor
University of Urmia
Specialist: food Technology
دکتر مرتضی خمیری
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Morteza Khomeiri
Professor, Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gorgan University
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر محمدعلی سحری
استاد انشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali Sahari
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Food Chemistry, Food Science and Technology
فخری شهیدی

Fakhri Shahidi

دکتر ناصر صداقت

رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Naser Sedaghat

Specialist: food Technology
دکتر عسگر فرحناکی

رشته تخصصی: طراحی و نوآوری مواد غذایی هوشمند، فناوری های پردازش مواد غذایی در حال ظهور: سونوگرافی ، اهمی ، PEF...، ارزش افزوده به مواد غذایی، غذاهای کاربردی، فیزیک غذا ، رئولوژی و ساختار، هیدروکلوئیدها، فرآوری مواد غذایی، تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی
Asgar Farahnaky

Specialist: Food Technology and Biophysics, Smart Food Design & Innovation, Emerging Food Processing Technologies: Ultrasound, Ohm, PEF ..., Food Additives, Applied Foods, Food Physics, Rheology and Structure, Hydrocolloids, Food Processing
دکتر رضا فرهوش
استاد
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Reza Farhoosh
professor
Specialist: Food Chemistry
دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروبیولوژی دارویی
Bibi Sedigheh Fazli Bazzaz
Faculty of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: microbiology, Pharmaceutical Microbiology
مهدی کاشانی نژاد
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Mahdi Kashaninejad
Professor, Food Process Engineering
Gorgan University
مهدی کدیور
استاد صنایع غذایی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: صنایع غذایی-فناوری غلات
Mahdi Kadivar
Professor, Food Science
Isfahan University of Technology
Specialist: Food Science-Cereal Science and Technology
دکتر سید علی مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذای
Seyed Ali Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Biotechnology
دکتر محمدجواد وریدی

رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Mohammad Javad Varidi

Specialist: food Technology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدباقر حبیبی نجفی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، علوم غذایی و بیوتکنولوژی
Mohammad Bagher Habibi Najafi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and food biotechnology, Food Science and Biotechnology
کارشناس
سمانه محمدی
دانش آموخته دکتری گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
Samane Mohammadi
.Ph.D, medicinal plant_ department of horticulture science_ faculty of agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۴۴