درباره نشریه
ISSN:
1735-4161
eISSN:
2228-5415
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (گروه علوم و صنایع غذایی)
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شاهنوشی
سردبیر:
دکتر فریده طباطبایی یزدی
مدیر اجرایی:
دکتر مسعود تقی زاده
تلفن:
051-38795618-20 ، داخلی: 321
دورنگار:
051-38795618-20 ، داخلی: 321
سایت اختصاصی:
ifstrj.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
صندوق پستی:
1163
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/19
مدیر مسئول
دکتر ناصر شاهنوشی
استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد کشاورزی
Naser Shahnooshi
Professor, Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy, Agricultural Economics
سردبیر
دکتر فریده طباطبایی یزدی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی مواد غذایی
Farideh Tabatabaei Yazdi
professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Microbiology
هیات تحریریه
دکتر مرتضی عباس زادگان
استاد دانشگاه آریزونا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Morteza Abbas Zadegan
professor, Arizona State University,
Specialist: microbiology
دکتر محمدنقی اشتیاقی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه ماهیدول تایلند
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، فرآوری مواد غذایی
Mohammad Naghi Eshtiaghi
Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University of Thialand,
Specialist: Food Industry Engineering, Food Processing
G. O Phillips
Specialist: Hydrocolloid engineering
LG Tabil
LG Tabil
Specialist: Chemical and biological engineering
دکتر علی طاهریان
دکتر علی طاهریان
رشته تخصصی: تحقیق و توسعه مواد غذایی
Ali Taherian
Specialist: Research and development of food
دکتر ناصر شاهنوشی
استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد کشاورزی
Naser Shahnooshi
Professor, Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy, Agricultural Economics
آرش کوچکی
گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی
Arash Koocheki
Department of Food Science and Technology,, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Technology
دکتر بابک قنبرزاده
استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Babak Ghanbar Zadeh
Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture,, University of Tabriz
Specialist: Food Science and Technology
دکتر ایران عالم زاده
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنایع غذایی، مهندسی بیوشیمی
Iran Alamzadeh
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Food industry, biochemistry engineering
دکتر قدیر رجب زاده اوغاز
دانشیار موسسه پژوهشی علوم وصنایع غذایی
رشته تخصصی: نانوفناوری-بسته بندی-شیمی
Ghadir Rajabzadeh
Associate Professor, Food Science and Research Institute,
Specialist: Nanotechnology-packaging-chemistry
مهیار حیدرپور
دانشیار دانشکده پزشکی هاروارد
رشته تخصصی: زیست مولکولی
Mahyar Heydarpour
Associate Professor, Harvard Medical School,
دکتر حمیدبهادر قدوسی
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی غذایی
Hamid Bahador Ghodoosi
Specialist: Food Science and Technology - Food Microbiology
دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد موسسه تحقیقات تغذیه و مواد غذایی ملی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Kianosh Khosravi Darani
Professor, National Nutrition & Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
دکتر محمدامین محمدی فر
دانشیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی
Mohammadamin Mohammadifar
Associate Professor, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Engineering
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor, Faculty of Chemical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
دکتر محمدرضا احسانی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر هاشم پورآذرنگ
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Hashem Pourazerang
Specialist: Food Chemistry
دکتر محمدباقر حبیبی نجفی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، علوم غذایی و بیوتکنولوژی
Mohammad Bagher Habibi Najafi
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and food biotechnology, Food Science and Biotechnology
دکتر اصغر خسروشاهی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Asghar Khosroshahi
Professor, University of Urmia
Specialist: food Technology
دکتر مرتضی خمیری
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی مواد غذایی
Morteza Khomeiri
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Food Microbiology
دکتر سیدمحمدعلی رضوی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر محمدعلی سحری
استاد انشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali Sahari
Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Food Chemistry, Food Science and Technology
دکتر فخری شهیدی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و تکنولوژی مواد غذایی
Fakhri Shahidi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Technology
دکتر ناصر صداقت
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Naser Sedaghat
Specialist: food Technology
دکتر عسگر فرحناکی
رشته تخصصی: تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی، طراحی و نوآوری مواد غذایی هوشمند، فناوری های پردازش مواد غذایی در حال ظهور: سونوگرافی ، اهمی ، PEF...، ارزش افزوده به مواد غذایی، غذاهای کاربردی، فیزیک غذا ، رئولوژی و ساختار، هیدروکلوئیدها، فرآوری مواد غذایی
Asgar Farahnaky
Specialist: Food Technology and Biophysics, Smart Food Design & Innovation, Emerging Food Processing Technologies: Ultrasound, Ohm, PEF ..., Food Additives, Applied Foods, Food Physics, Rheology and Structure, Hydrocolloids, Food Processing
دکتر رضا فرهوش
استاد
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Reza Farhoosh
professor,
Specialist: Food Chemistry
دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروبیولوژی دارویی
Bibi Sedigheh Fazli Bazzaz
Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: microbiology, Pharmaceutical Microbiology
دکتر مهدی کاشانی نژاد
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مهندسی و بیوفیزیک مواد غذایی
Mehdi Kashani Nejad
Professor, Gorgan University
Specialist: Engineering and food biophysics
دکتر مهدی کدیور
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Mehdi Kadivar
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology
دکتر سیدعلی مرتضوی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذای
Seyed Ali Mortazavi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Biotechnology
دکتر محمدجواد وریدی
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Mohammad Javad Varidi
Specialist: food Technology
مدیر اجرایی
دکتر مسعود تقی زاده
استادیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: شیمی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۲