درباره نشریه
ISSN:
2008-8248
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مرکز تحقیقات علوم رفتاری)
مدیر مسئول:
دکتر عباس عطاری
سردبیر:
دکتر رضا باقریان سرارودی
مدیرداخلی:
محسن بختی
تلفن:
031-32240970
دورنگار:
031-32240970
سایت اختصاصی:
rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs
نشانی:
اصفهان، خیابان هشت بهشت، بیمارستان نور، مجله تحقیقات علوم رفتاری، مرکز تحقیقات و علوم رفتاری
صندوق پستی:
1798-81465
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/27
مدیر مسئول
دکتر عباس عطاری
دکتر عباس عطاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Abbas Attari
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر رضا باقریان سرارودی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تخصصی روانشناسی
Reza Bagherian Sararoudi
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: health psychology
هیات تحریریه
دکتر سرور آرمان
دکتر سرور آرمان
گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Soroor Arman
Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر غلامحسین احمدزاده
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان پزشکی
Gholam Hosein Ahmadzadeh
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Psychiatry
دکتر حمید افشار
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مرکز تحقیقات روان تنی (سایکوسوماتیک)
Hamid Afshar
Department of Psychiatry, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychosomatic Research Center
دکتر کارل ادوارد شاید
دکتر کارل ادوارد شاید
دکتر مجید برکتین
استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص روانپزشکی، نوروسایکیاتری
Majid Barekatein
Professor, Department of Psychiatry, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر مصطفی بلقان آبادی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
Mostafa Bolghanabadi
Assistant Professor, Neyshabur Branch, Islamic Azad University
دکتر جعفر بوالهری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Jafar Bolhari
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر سیدحسین سلیمی
استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyed Hossein Salimi
Professor, Research Center for Exercise Physiology, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر گری جوری دی زیمت
دکتر گری جوری دی زیمت
دکتر مهران ضرغامی
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehran Zarghami
Professor, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر غلامرضا قاسمی
استاد مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Gholam Reza Ghasemi
Professor, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social Work
دکتر حسین کاویانی
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Kaviani
full Profesor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر رضا کرمی نوری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor, University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر رضا کرمی نیا
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Karaminia
Professor,
Specialist: Psychology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri Tehrani
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر سیدغفور موسوی
دکتر سیدغفور موسوی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Ghafur Mousavi
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر امیرهوشنگ مهریار
استاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Amir Hooshang Mehryar
Professor of the Institute of Planning and Development, Sharif University of Technology
Specialist: Clinical Psychology
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علیرضا یوسفی
استاد مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Reza Yousefy
Professor, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
مدیرداخلی
محسن بختی
محسن بختی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۹