درباره نشریه
ISSN:
2008-8248
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مرکز تحقیقات علوم رفتاری)
مدیر مسئول:
دکتر مجید برکتین
سردبیر:
دکتر رضا باقریان سرارودی
مدیرداخلی:
محسن بختی
تلفن:
031-32240970
دورنگار:
031-32240970
نشانی:
اصفهان، خیابان هشت بهشت، بیمارستان نور، مجله تحقیقات علوم رفتاری، مرکز تحقیقات و علوم رفتاری
صندوق پستی:
1798-81465
سایت اختصاصی:
rbs.mui.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/16
مدیر مسئول
دکتر مجید برکتین
استاد روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روانپزشکی، علوم اعصاب، نوروسایکیاتری
Majid Barekatain
Professor, psychiatry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: psychiatry, neural sciences, neuropsychiatry
سردبیر
دکتر رضا باقریان سرارودی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تخصصی روانشناسی
Reza Bagherian Sararoudi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: health psychology
اعضای تحریریه
دکتر امرالله ابراهیمی

Amrollah Ebrahimi

دکتر رضا خدیوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Reza khadivi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر غلامرضا خیرآبادی
استاد روانپزشک، مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ghloamreza Kheirabadi
Professor, Behavioral Sciences Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
شهرام زارع

Shahram Zare

دکتر ویکتوریا عمرانی فر
دکتر ویکتوریا عمرانی فر

دکتر محمود کیوان آرا
استاد گروه جامعه شناسی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahmood Keyvan Ara
professor , Department of Sociology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سرور آرمان
دکتر سرور آرمان
گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Soroor Arman
Department of Psychiatry, School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر مصطفی بلقان آبادی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
Mostafa Bolghanabadi
Assistant Professor
Neyshabur Branch, Islamic Azad University
دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor Department of Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر سید حسین سلیمی
استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyed Hossein Salimi
Professor Research Center for Exercise Physiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر مهران ضرغامی
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehran Zarghami
Professor Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر غلامرضا قاسمی
استاد مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Gholam Reza Ghasemi
Professor Medical Education Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social Work
دکتر حسین کاویانی
استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Kaviani
full Profesor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر رضا کرمی نیا
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Karaminia
Professor
Specialist: Psychology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر سید غفور موسوی
استاد روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyyed Ghafur Mousavi
Professor, Psychiatry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر امیرهوشنگ مهریار
استاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Amir Hooshang Mehryar
Professor of the Institute of Planning and Development
Sharif University of Technology
Specialist: Clinical Psychology
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علیرضا یوسفی
استاد مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Reza Yousefy
Professor Medical Education Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
مدیرداخلی
محسن بختی
محسن بختی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۲۱