درباره نشریه
ISSN:
1735-4536
eISSN:
2588-4611
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سردبیر:
دکتر سعید بهشتی
جانشین سردبیر:
دکتر محمد داوودی
مدیر اجرایی:
سید محمد امام
تلفن:
025-32111362
دورنگار:
025-32111362
سایت اختصاصی:
islamicedu.rihu.ac.ir
نشانی:
قم، ابتدای پردیسان، بلوار دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ، کدپستی: 3749113361
تلفن همراه:
09198704678
صندوق پستی:
3151-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/06
سردبیر
دکتر سعید بهشتی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
جانشین سردبیر
دکتر محمد داوودی
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Davoodi
Associate Professor
Specialist: History and Philosophy of Education
اعضای تحریریه
دکتر مسعود جان بزرگی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روانشناسی
Masoud Janbozorgi
Professor Research Institute of Hawzah and University
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
دکتر سید علی حسینی زاده
دانشیار گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه حوره و دانشگاه
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Ali Hosseinizadeh
Associate Professor, education grope
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر علی نقی فقیهی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ali Naghi Faghihi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Educational Science
دکتر محمود نوذری
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Mahmood Nowzari
Associate Professor
Specialist: Educational Psychology
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
مدیر اجرایی
سید محمد امام
سید محمد امام

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۸