درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 93 متوقف شده است
صاحب امتیاز:
دکتر مهدی شاگردی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی شاگردی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
محمدعلی افراشته
ویراستار فارسی:
زهرا شاگردی
روابط عمومی:
هانیه تقی خانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
هانیه تقی خانی
تلفن:
021-22222244
دورنگار:
021-22222244
سایت اختصاصی:
www.tizhoushan.ir
نشانی:
تهران، میرداماد، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی) ، پلاک 20، طبقه دوم
صندوق پستی:
1653-14155
روابط عمومی:
تلفن:
021-22222244
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22908317-18
تاریخ به‌روزآوری: 1393/08/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۲