درباره نشریه
ISSN:
7911-124
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر حسن کامران
صاحب امتیاز:
انجمن جغرافیایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن کامران
سردبیر:
دکتر عباس سعیدی
مسئول اشتراک:
حسن حسینی امینی
تلفن:
021-66913946
دورنگار:
021-66913946
سایت اختصاصی:
mag.iga.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، چهارراه شباهنگ، خیابان طوس شرقی، پلاک 83، طبقه 4
تهران، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، خیابان وصال، نیش کوچه آذین ،جنب دانشکده جغرافیا، فروشگاه کتاب سپهر، تلفن 66463824
صندوق پستی:
14145671
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/05
صاحب امتیاز
دکتر حسن کامران
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political geography
مدیر مسئول
دکتر حسن کامران
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political geography
سردبیر
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
هیات تحریریه
دکتر محمود احمدی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Mahmood Ahmadi
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Climatology
دکتر علیرضا استعلاجی
استاد واحد یادگار امام دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Reza Estelaji
Professor, Imam Khomeini Branch, Central Office, Islamic Azad University
دکتر عباس بخشنده نصرت
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: عمران منطقه ای
Abbas Bakhshandeh Nosrat
Professor, Kharazmi University
Specialist: Regional Development
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor, Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر محسن رنجبر
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Mohsen Ranjbar
Professor, University of Tabriz
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر رحیم سرور
استاد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Rahim Sarvar
Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography & Urban Planning
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر حسن کامران
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر حسن بیک محمدی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Hasan Beik Mohammadi
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Urban planning
دکتر اسماعیل علی اکبری
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Esmaeil Aliakbari
Payame Noor University
Specialist: Urban Geography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۹