درباره نشریه
ISSN:
2717-2996
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر حسن کامران
صاحب امتیاز:
انجمن جغرافیایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن کامران
سردبیر:
دکتر عباس سعیدی
تلفن:
021-66913946
دورنگار:
021-66913946
سایت اختصاصی:
mag.iga.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، چهارراه شباهنگ، خیابان طوس شرقی، پلاک 83، طبقه 4
تهران، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، خیابان وصال، نیش کوچه آذین ،جنب دانشکده جغرافیا، فروشگاه کتاب سپهر، تلفن 66463824
صندوق پستی:
14145671
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/30
صاحب امتیاز
دکتر حسن کامران
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
مدیر مسئول
دکتر حسن کامران
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
سردبیر
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
اعضای تحریریه
دکتر محمود احمدی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Mahmood Ahmadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Climatology
دکتر علیرضا استعلاجی
استاد واحد یادگار امام
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Reza Estelaji
Professor Imam Khomeini Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر عباس بخشنده نصرت
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: عمران منطقه ای
Abbas Bakhshandeh Nosrat
Professor
Kharazmi University
Specialist: Regional Development
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر محسن رنجبر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Mohsen Ranjbar
Professor
University of Tabriz
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر رحیم سرور
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Rahim Sarvar
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography & Urban Planning
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر حسن کامران
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر حسن بیک محمدی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Hasan Beik Mohammadi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Urban planning
دکتر اسماعیل علی اکبری
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Esmaeil Aliakbari

Payame Noor University
Specialist: Urban Geography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۹