درباره نشریه
ISSN:
1391-2008
eISSN:
2383-2487
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدرحیم رهنما
سردبیر:
دکتر حمید شایان
تلفن:
051-38806724
دورنگار:
051-38794144
سایت اختصاصی:
jgrd.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، ، کدپستی: 9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/24
مدیر مسئول
دکتر محمدرحیم رهنما
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Rahim Ranama
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Urban Planning
سردبیر
دکتر حمید شایان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
هیات تحریریه
دکتر محمدعلی احمدیان
دانشیار واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری و ناحیه ای
Mohammad Ali Ahmadian
Associate Professor, Mashhad Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Urban and regional geography
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر سیدرضا حسین زاده
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Seyed Reza Hoseinzadeh
Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geomorphology
دکتر کریم حسین زاده دلیر
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری
Karim Hoseinzadeh Dalir
Professor, University of Tabriz
Specialist: Urban Geography, Urban planning
دکتر محمدرحیم رهنما
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Rahim Ranama
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدجعفر زمردیان
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی
Mohammad Jafar Zomoroddian
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Natural Geography; Geomorphology
دکتر حمید شایان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
دکتر حسن کامران
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر عزت الله مافی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Ezzatolah Mafi
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Urban geography
دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر سعدالله ولایتی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی کارست، زمین شناسی
Saadollah Velayati
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrology is Karst, Geology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۶