درباره نشریه
ISSN:
2008-1391
eISSN:
2383-2487
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدرحیم رهنما
سردبیر:
دکتر حمید شایان
کارشناس:
زهرا بنی اسد
تلفن:
051-38806724
دورنگار:
051-38796826
سایت اختصاصی:
jgrd.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، ، کدپستی: 9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/15
مدیر مسئول
دکتر محمدرحیم رهنما
استاد تمام جغرافیا و برنامه
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Rahim Rahnama
Full Professor, Urban Geography
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Urban Planning
سردبیر
دکتر حمید شایان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
اعضای تحریریه
Kh Muhabbatov
Professor Tajik State Pedagogical University (Sadriddin Aini), Tajikistan
دکتر محمدعلی احمدیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای شهری و ناحیه ای
Mohammadali Ahmadian

Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: urban geography, regional geography, rural geography, islamic countries, historical geography, urban management
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Geography and Rural Planning, Faculty of Geography
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر سید رضا حسین زاده
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Seyed Reza Hoseinzadeh
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geomorphology
دکتر کریم حسین زاده دلیر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری
Karim Hoseinzadeh Dalir
Professor
University of Tabriz
Specialist: Urban Geography, Urban planning
دکتر محمدجعفر زمردیان
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی
Mohammad Jafar Zomoroddian
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Natural Geography; Geomorphology
دکتر حسن کامران
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر عزت الله مافی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Ezzatolah Mafi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Urban geography
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر سعدالله ولایتی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی کارست، زمین شناسی
Saadollah Velayati
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrology is Karst, Geology
کارشناس
زهرا بنی اسد
زهرا بنی اسد

Zahra Bani Asad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۸