درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین بهرامی
سردبیر:
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
تلفن:
025-37110522
دورنگار:
025-37110522
سایت اختصاصی:
http://pht.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، مدرسه عالی قرآن و حدیث، گروه علوم حدیث
صندوق پستی:
143- 37145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/29
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین بهرامی
استادیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم و معارف حدیث
Mohammad Hosein Bahrami
Assistant Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: The Science and Education of Hadith
سردبیر
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mehdi Rostamnejad
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mehdi Rostamnejad
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر محمدرضا ستوده نیا
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Reza Sotoodehnia
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: علوم قرآن و حديث
آیت الله دکتر احمد عابدی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: اسرار و معارف، کلام، علوم قرآن و حدیث
Ahmad Abedi
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Secrets and education, Speech, Quran and Hadith Sciences
دکتر حسین علوی مهر
دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hosein Alavimehr
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر محمدحسین بهرامی
استادیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم و معارف حدیث
Mohammad Hosein Bahrami
Assistant Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: The Science and Education of Hadith
دکتر محمدکاظم رحمان ستایش
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Kazem Rahman Setayesh
Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۲