درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین بهرامی
سردبیر:
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
جانشین سردبیر:
محسن خوش فر
مدیرداخلی:
یدالله رضانژاد
تلفن:
025-37110522
دورنگار:
025-37110522
سایت اختصاصی:
http://pht.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، مدرسه عالی قرآن و حدیث، گروه علوم حدیث
صندوق پستی:
143- 37145
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/21
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین بهرامی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم و معارف حدیث
Mohammad Hosein Bahrami
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: The Science and Education of Hadith
سردبیر
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mehdi Rostamnejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
جانشین سردبیر
محسن خوش فر

اعضای تحریریه
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mehdi Rostamnejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر محمدرضا ستوده نیا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: quran
Mohammadreza Sotoudehnia
Associate Professor
University of Isfahan
دکتر احمد عابدی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: اسرار و معارف، کلام، علوم قرآن و حدیث
Ahmad Abedi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Secrets and education, Speech, Quran and Hadith Sciences
دکتر حسین علوی مهر
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hosein Alavimehr
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر محمدحسین بهرامی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم و معارف حدیث
Mohammad Hosein Bahrami
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: The Science and Education of Hadith
دکتر محمدکاظم رحمان ستایش
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Kazem Rahman Setayesh
Assistant Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
یدالله رضانژاد
یدالله رضانژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۷