درباره نشریه
ISSN:
2588-560X
eISSN:
2588-5901
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم متقی
سردبیر:
دکتر علی خالقی
دبیراجرایی:
ملیحه علی
کارشناس:
دکتر جمشید غلاملو
تلفن:
021-61112530
سایت اختصاصی:
jqclcs.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
صندوق پستی:
6448-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/05

 پیشینه نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» به سال 1349 بازمی‌گردد که تا سال 1385 به مدت 36 سال با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم­ سیاسی» منتشر می‌شد و سپس از بهار 1386 تا بهار 1393 با نام «فصلنامه حقوق» انتشار یافت. از سال 1393 و به­ موجب مجوز شماره 3/18/20209  مورخ 1393/11/1 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» با اعتبار علمی پژوهشی از «فصلنامه حقوق» جدا شده و به­ طور مستقل منتشر می­‌شود.

مدیر مسئول
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
سردبیر
دکتر علی خالقی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ali Khaleghi
Associate Professor, Criminal Law and Criminology Departement
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر جلیل امیدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Jalil Omidi
Professor
University of Tehran
Specialist: Associate Professor
دکتر محمدجعفر حبیب زاده
استاد حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Mohammad Jafar Habibzadeh
Professor, criminal law & criminology
Tarbiat Modares University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علی خالقی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ali Khaleghi
Associate Professor, Criminal Law and Criminology Departement
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر فیروز محمودی جانکی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Firouz Mahmoudi Janaki
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر حسین آقابابایی
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فقه و حقوق جزا
Hossein Aghababaei
Associate Professor, Law
University of Guilan
Specialist: hbabai2002[at]yahoo.com
دکتر غلامحسین الهام
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Gholam Hossien Elham
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر احمد حاجی ده آبادی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ahmad Hajidehabadi
Full Professor, Criminal Law and Criminology
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
کارشناس
دکتر جمشید غلاملو
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Jamshid Gholam Loo
Assistant Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دبیراجرایی
ملیحه علی
کارشناس پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Maliheh Ali
Research Expert Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۰