درباره نشریه
ISSN:
1735-8442
eISSN:
2476-7484
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
سردبیر:
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
مدیرداخلی:
مریم زیاری
ویراستار فارسی:
زهرا خیریه
ویراستار انگلیسی:
علی نظیف پور
تلفن:
021-22431813
021-29905327
دورنگار:
021-29902368
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، ، کدپستی: 1983963113
صندوق پستی:
4716-19395
سایت اختصاصی:
jfr.sbu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/12

فصلنامه خانواده پژوهی فصلنامه ای علمی و چند رشته ای است که با هدف ارائه نتایج مطالعات و پژوهش های علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعات، ترویج مباحثات علمی بین پژوهشگران و محققان حوزه های مختلف علمی: روانشناسی، جامعه شناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، حقوق، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی، بهداشت اجتماعی، تعلیم و تربیت، دین، تاریخ، فرهنگ، ارتباطات و… در گستره مسایل خانواده و در دو سطح بنیادی و به کار بسته، توسط پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor science and research unite
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر بهمن نجاریان
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Bahman Najarian
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر علی زاده محمدی

دانشگاه شهید بهشتی
Ali Zadeh Mohammadi

Shahid Beheshti University
تقی آزاد ارمکی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی
University of Maryland
Taghi Azadarmaki
Professor, Social Science Faculty, University of Tehran, Sociology Department
University of Maryland
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد تمام روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس تهران
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Full Professor, Psychology
دانشگاه تربیت مدرس تهران
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
Jrad Anderson

دکتر لیلی پناغی

دانشگاه شهید بهشتی
Leyli Panaghi

Shahid Beheshti University
دکتر سیمین حسینیان

Simin Hosseinian

محمود حیدری
دانشیار روان شناسی- گروه روان شناسی- دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی، آمار، روش تحقیق کمی
Mahmood Heidari
Associate Professor, Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
دکتر کتایون خوشابی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Katayoun Khooshabi

University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر منیژه دانش پور

Manijeh Daneshpour

دکتر محسن دهقانی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی و سلامت
Mohsen Dehghani
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Pediatric Gastroenterology, Clinical Psychology and Health
دکتر محمد روشن
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Roshan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
دکتر سیامک سامانی
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Siamak Samani
Associate Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Hamid Taher Neshatdoust
Professor Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Psychologist, Clinical Psychology
دکتر حسین نمازی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Hosein Namazi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
ویراستار فارسی
زهرا خیریه
زهرا خیریه

ویراستار انگلیسی
علی نظیف پور
علی نظیف پور

مدیرداخلی
مریم زیاری

دانشگاه اصفهان
Maryam Ziari

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۸