درباره نشریه
ISSN:
1735-8442
eISSN:
2476-7484
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
سردبیر:
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
مدیرداخلی:
مریم زیاری
تلفن:
021-22431813
021-29905327
دورنگار:
021-22431813
سایت اختصاصی:
scj.sbu.ac.ir/index.php/familyresearch
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، ، کدپستی: 1983963113
صندوق پستی:
4716-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/01

فصلنامه خانواده پژوهی فصلنامه ای علمی و چند رشته ای است که با هدف ارائه نتایج مطالعات و پژوهش های علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعات، ترویج مباحثات علمی بین پژوهشگران و محققان حوزه های مختلف علمی: روانشناسی، جامعه شناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، حقوق، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی، بهداشت اجتماعی، تعلیم و تربیت، دین، تاریخ، فرهنگ، ارتباطات و… در گستره مسایل خانواده و در دو سطح بنیادی و به کار بسته، توسط پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri Tehrani
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri Tehrani
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
هیات تحریریه
دکتر سیدمحمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor, science and research unite, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر بهمن نجاریان
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Bahman Najarian
Professor, science and research Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر علی زاده محمدی
دانشگاه شهید بهشتی
Ali Adeh Mohammadi
Shahid Beheshti University
دکتر محمدتقی آزادارمکی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Azad Armaki
Professor, University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بهداشتی، عصب شناسی
Parviz Azadfallah
Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Psychologist, Health Psychology, Neuropsychology
Jrad Anderson
دکتر لیلی پناغی
دانشگاه شهید بهشتی
Leyli Panaghi
Shahid Beheshti University
دکتر سیمین حسینیان
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor, University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر محمود حیدری
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmood Heydari
Shahid Beheshti University
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
دکتر کتایون خوشابی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Katayoun Khooshabi
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر منیژه دانش پور
Manijeh Daneshpour
دکتر محسن دهقانی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی و سلامت
Mohsen Dehghani
Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
Specialist: Pediatric Gastroenterology, Clinical Psychology and Health
دکتر محمد روشن
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Roshan
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
دکتر سیامک سامانی
دانشیار واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Siamak Samani
Associate Professor, Marvdasht unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Ali Reza Moradi
Professor, Department of Clinical Psychology, Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri Tehrani
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Hamid Taher Neshatdoust
Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
Specialist: Psychologist, Clinical Psychology
دکتر حسین نمازی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Hosein Namazi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
مدیرداخلی
مریم زیاری
دانشگاه اصفهان
Maryam Ziari
University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۸