درباره نشریه
دوره انتشار:
روزنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
حسین واحدی پور
مدیر مسئول:
دکتر رضا مقدسی
تلفن:
021-88939560-4
دورنگار:
021-88939560-4
سایت اختصاصی:
www.khabaronline.ir
نشانی:
تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهید عزیزاللهی، شماره 15
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/20