درباره نشریه
ISSN:
5682-2538
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه)
مدیر مسئول:
دکتر سید علیرضا واسعی
سردبیر:
دکتر سید علیرضا واسعی
مدیر اجرایی:
دکتر سمانه خلیلی فر
ویراستار فارسی:
دکتر محمد محمودپور
تلفن:
051-32233805
سایت اختصاصی:
sirepajouhi.isca.ac.ir
نشانی:
مشهد، چهارراه خسروی خیابان شهید رجایی نبش کوچه روشن دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/21
مدیر مسئول
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
مدیر اجرایی
دکتر سمانه خلیلی فر
دانش آموخته دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، جغرافیای تاریخی
Samaneh Khalilifar
.Ph.D, Islamic nations History and Civilization
University of Tehran
سردبیر
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی صادقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mostafa Sadeghi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهدی ابراهیمی
استاد الهیات، گروه معارف اسلامی و گروه اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: الهیات
Mahdi Ebrahimi
Professor, Medical Ethics & Islamic Teachings
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Theology
دکتر حسین الهی نژاد
دانشیار پژوهشگاه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Hosein Elahinejad
Associate Professor, kalam
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: Islamic Theology
دکتر محمد باغستانی کوزه گر
استادیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
ویراستار فارسی
دکتر محمد محمودپور
استادیار گروه جغرافیا
بنیاد دائره المعارف اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Mohammad Mahmood Pour
Assistant Professor, geography
بنیاد دائره المعارف اسلامی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۳