درباره نشریه
ISSN:
2251-6123
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دانشگاه شیراز (معاون پژوهشی)
سردبیر:
عبدالعلی شکر
مدیرداخلی:
نورجهان راستی عمادآبادی
تلفن:
071-36134288
071-36460377
دورنگار:
071-36134288
071-36460377
سایت اختصاصی:
jrt.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ، کدپستی: 7194584759
صندوق پستی:
1119
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/27
سردبیر
عبدالعلی شکر
دانشیار فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Abdolali Shokr
Associate Professor, Islamic Philosophy and Theology
University of Shirazu
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی
Gholam Hossein Ebrahimi Dinani
Professor philosophy
University of Tehran
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and Kalam
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
Vincent Brümmer
Professor Cambridege University
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر سید محمدمهدی جعفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mahdi Jafari
Professor
Shahed University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
William Chittick
Professor University of New York
Specialist: Islamic mysticism
دکتر علی محمد ساجدی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Ali Mohammad Sajedi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Philosophy and theology
دکتر عبدالرسول کشفی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Abol Rasool Kashfi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy and theology
دکتر سید حسین نصر
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Seyyed Hossein Nasr
Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر محمدیوسف نیری
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات
Mohammad Yousef Nayeri
Professor
University of Shirazu
Specialist: the literature
مدیرداخلی
نورجهان راستی عمادآبادی
کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی همگانی
Noor Jahan Rasti Emadabadi
Masters
University of Shirazu
Specialist: Public Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۱