درباره نشریه
ISSN:
1735-1804
دوره انتشار:
ماهنامه
مدیر مسئول:
مهندس سیدمجید طالب زاده
سردبیر:
سعیده وسمقی
مسئول اشتراک:
فریبا سعیدی
مسئول اشتراک:
هدیه میرمحمدی
تلفن:
021-77515056
021-77682695
دورنگار:
021-77515056
سایت اختصاصی:
www.abia.ir
نشانی:
تهران، میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، قبل از سهروردی ، پلاک 125، ، کدپستی: 1579687415
صندوق پستی:
1133-15745
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-77682697
اشتراک:
تلفن:
021-77515056
پست الکترونیک:
abiaba5@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1396/04/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۳