درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1382
صاحب امتیاز:
هوشنگ عباسی
مدیر مسئول:
هوشنگ عباسی
سردبیر:
شورای سردبیری
مسئول اشتراک:
خسرو مشکی
تلفن:
013-33325922
نشانی:
رشت، خیابان امام خمینی (ره) ، چهار راه میکائیل، پشت بانک مسکن، روبروی دبیرستان شریعتی، ساختمان گیلان امروز سابق، طبقه دوم
صندوق پستی:
1677
تلفن همراه:
09112331109
اشتراک:
تلفن:
013-33322889
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱۵