درباره نشریه
ISSN:
2008-4439
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ژنتیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی ملبوبی
سردبیر:
دکتر منصور امیدی
تلفن:
026-32244434
دورنگار:
026-32244434
سایت اختصاصی:
mg.genetics.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دبیرخانه مجله ژنتیک نوین، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/10
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
سردبیر
دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
اعضای تحریریه
دکتر محمود تولایی
استاد مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mahmoud Tavallaie
Professor, Human Genetic Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر فضل الله افراز
دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژا
Fazlollah Afraz
Associate Professor, National Institute of Animal Science Research Department of Genetic Research and Breeding
دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
دکتر حمید فرحمند
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک
Hamid Farahmand
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Biotechnology, genetics
دکتر مهدی فروزنده مقدم
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mehdi Forouzandehmoghaddam
Associate Professor medical School
Tarbiat Modares University
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر حسین مزدرانی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی، sdj، سیتوژنتیک پزشکی
Hossein Mozdarani
Professor School of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Genetics, Medical Cytogenetic
دکتر فروزنده محجوبی
دانشیار
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Forouzandeh Mahjoubi
Associate Professor
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraei Ashtiani
Professor, Genetics and Animal Breeding
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر باقر یخچالی
استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Bagher Yakhchali
Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر مختار جلالی جوارانی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی)، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mokhtar Jalali Javarani
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Breeding (Plant Genetics), Agricultural Biotechnology
دکتر اشکان گلشنی
دکتر اشکان گلشنی
استاد
Ashkan Golshani
Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۰