درباره نشریه
ISSN:
2008-4439
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ژنتیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی ملبوبی
سردبیر:
دکتر منصور امیدی
تلفن:
026-32244434
دورنگار:
026-32244434
سایت اختصاصی:
mg.genetics.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دبیرخانه مجله ژنتیک نوین، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/04
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Specialist: Molecular genetics
سردبیر
دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
هیات تحریریه
دکتر محمود تولایی
دانشیار مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mahmoud Tavallaee
Associate Professor, Genetic Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر فضل الله افراز
دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژا
Fazlollah Afraz
Associate Professor, National Institute of Animal Science Research, Department of Genetic Research and Breeding,
دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
دکتر حمید فرحمند
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک
Hamid Farahmand
Associate Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Biotechnology, genetics
دکتر مهدی فروزنده مقدم
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mehdi Forouzandehmoghaddam
Associate Professor, medical School, Tarbiat Modares University
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر حسین مزدرانی
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Hossein Mozdarani
Professor, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Genetics
دکتر فروزنده محجوبی
دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Forouzandeh Mahjoubi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Specialist: Molecular genetics
دکتر سیدرضا میرایی آشتیانی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraee Ashtiani
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر باقر یخچالی
استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Bagher Yakhchali
Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
دکتر مختار جلالی جوارانی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی)، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mokhtar Jalali Javarani
Associate Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Breeding (Plant Genetics), Agricultural Biotechnology
دکتر اشکان گلشنی
دکتر اشکان گلشنی
استاد
Ashkan Golshani
Professor,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۲