درباره نشریه
ISSN:
1735-3351
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن سرامیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود محبی
سردبیر:
دکتر سعید باغشاهی
مدیر اجرایی:
سعیده علیشاهی
تلفن:
021-77899399
دورنگار:
021-77899399
سایت اختصاصی:
www.jicers.ir
نشانی:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دفتر انجمن سرامیک ایران
صندوق پستی:
111-16845
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/07
مدیر مسئول
دکتر مسعود محبی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Masoud Mohebbi

Imam Khomeini International University
سردبیر
دکتر سعید باغشاهی
استاد تمام گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Saeid Baghshahi
Full Professor, Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering
Imam Khomeini International University
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا آقایی
دانشیار
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Aghaee
Associate Professor Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre
Specialist: Chemistry
دکتر مهری مشهدی
دکتر مهری مشهدی

دکتر ابراهیم قاسمی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ebrahim Ghasemi
Associate Professor of Color Research
Specialist: Materials Engineering
دکتر سیروس جوادپور
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Sirus Javadpour
Professor Faculty of Material Engineering
University of Shirazu
Specialist: Materials Engineering
دکتر محمد رضوانی
استاد تمام مهدسی مواد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مواد و سرامیک
Mohammad Rezavani
Full Professor, materials engineering
University of Tabriz
Specialist: Ceramic Materials
دکتر رسول صراف ماموری

دانشگاه تربیت مدرس
Rasool Sarraf Mamoori

Tarbiat Modares University
دکتر پروین علیزاده
استاد گروه علوم و مهندسی مواد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Parvin Alizadeh
Professor Department of Materials Science and Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Materials Engineering
دکتر رحیم نقی زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران
Rahim Naghi Zadeh

Iran University of Science and Technology
دکتر علی محمد هادیان

دانشگاه تهران
Ali Mohammad Hadian

University of Tehran
مدیر اجرایی
سعیده علیشاهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۷