درباره نشریه
ISSN:
1753-0689
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی نبا مبین
مدیر مسئول:
محمدحسین شهری
سردبیر:
دکتر منصور پهلوان
مدیرداخلی:
راضیه کرمی قلعه سیدی
مسئول اشتراک:
خرسند
تلفن:
021-77501125
021-77506602
دورنگار:
021-77501125
021-77506602
سایت اختصاصی:
www.fa.safinahmagazine.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، روبروی خیابان ملک، خیابان شبستری، خیابان ادیبی، پلاک 26
اشتراک:
تلفن:
021-77501125
021-77506602
پست الکترونیک:
nabamobin@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/20
مدیر مسئول
محمدحسین شهری
محمدحسین شهری
سردبیر
منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
هیات تحریریه
رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
پروین بهارزاده
استادیار دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Parvin Baharzadeh
Assistant Professor, University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith
احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
جلیل تجلیل
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor, University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر مهدی دشتی
مهدی دشتی
محمدمهدی رکنی یزدی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Mehdi Rokni Yazdi
Specialist: Persian Language and Literature
علی شیخ الاسلامی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Shekhol Eslami
Professor, Persian literature group, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
حسن طارمی راد
دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
Hasan Tarumiraad
Associate Professor of the Islamic Encyclopedia,
نهله غروی نائینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nehleh Gharavi Naini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
مجید معارف
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سیدمحسن میرباقری
سیدمحسن میرباقری
دکتر حسینعلی محفوظ
حسینعلی محفوظ
ویراستارفارسی
دکتر عبدالحسین طالعی
عبدالحسین طالعی
مدیرداخلی
راضیه کرمی قلعه سیدی
راضیه کرمی قلعه سیدی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۲