درباره نشریه
ISSN:
1753-0689
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی نبا مبین
مدیر مسئول:
محمدحسین شهری
سردبیر:
دکتر منصور پهلوان
مدیرداخلی:
راضیه کرمی قلعه سیدی
ویراستار فارسی:
دکتر عبدالحسین طالعی
مسئول اشتراک:
خرسند
تلفن:
021-77504683
سایت اختصاصی:
safinahmagazine.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، روبروی خیابان ملک، خیابان شبستری، خیابان ادیبی، پلاک 26
اشتراک:
تلفن:
021-77501125
021-77506602
پست الکترونیک:
nabamobin@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/12
مدیر مسئول
محمدحسین شهری
محمدحسین شهری

سردبیر
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر پروین بهارزاده
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، تهران، ایران
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Parvin Baharzadeh
Associate Professor, Department of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology and Islamic Studies,Tehran, IRAN
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر مهدی دشتی
دکتر مهدی دشتی

دکتر محمدمهدی رکنی یزدی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Mehdi Rokni Yazdi

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسن طارمی راد
دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
Hasan Tarumiraad
Associate Professor of the Islamic Encyclopedia
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید محسن میرباقری
دکتر سید محسن میرباقری

ویراستار فارسی
دکتر عبدالحسین طالعی
دکتر عبدالحسین طالعی

مدیرداخلی
راضیه کرمی قلعه سیدی
راضیه کرمی قلعه سیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۱