درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مانیا شفاهی
مدیر مسئول:
مانیا شفاهی
سردبیر:
شورای نویسندگان
مدیر هنری:
علی هنرور
صفحه آرا:
ملیکا ملکی
تلفن:
021-22556889
دورنگار:
021-22556889
سایت اختصاصی:
www.senobarmag.com
نشانی:
تهران، پاسداران، بوستان نهم (شهید جعفری) ، پلاک 62، زنگ 502
تلفن همراه:
09905295018
صندوق پستی:
366-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۶