درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
احمد اثنی عشری
مدیر مسئول:
احمد اثنی عشری
ویراستار فارسی:
فرامرز عسکری
روابط عمومی:
فرامرز عسکری
مسئول اشتراک:
فرامرز عسکری
تلفن:
051-38444211
051-38444212
051-38444213
051-38444214
دورنگار:
051-38444217
سایت اختصاصی:
www.imakh.ir
نشانی:
مشهد، بلوار شهید منتظری، نبش شهید منتظری 7، مجتمع ساپکو و قطعه سازان، طبقه 2، انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان
اشتراک:
تلفن:
051-38444211
051-38444212
051-38444213
051-38444214
دورنگار:
051-38444211
051-38444212
051-38444213
051-38444214
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴۷