درباره نشریه
ISSN:
2345-394X
eISSN:
2382-9869
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر فرشید مهردوست
سردبیر:
دکتر داوود خجسته سالکویه
ویراستار انگلیسی:
دکتر مازیار صلاحی
سایت اختصاصی:
jmm.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان، دفتر نشریه
تلفن:
013-33362202
دورنگار:
013-33333509
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/06
مدیر مسئول
دکتر فرشید مهردوست

دانشگاه گیلان
Farshid Mehrdoust
Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
سردبیر
دکتر داوود خجسته سالکویه
دانشیار دانشکده ریاضیات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Davod Khojasteh Salkuyeh
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: Applied Mathematics
اعضای تحریریه
Claudio Cuevas

Specialist: Mathematics
Fabio Durastante

Specialist: Numerical Linear Algebra
دکتر فرید بزرگ نیا

Farid Bozorgnia

Shi Liang Wu

دکتر علی چمخا
استاد
رشته تخصصی: مدلسازی جریان نانوفیلدی، انتقال در رسانه های متخلخل، انتقال حرارت و توده، مگنت هیدرودینامیک
Ali Chamkha
Professor
Specialist: Multiphase Fluid-Particle Dynamics, Nanofluids Flow Modelling, Transport in Porous Media, Heat and Mass Transfer, Magnetohydrodynamics
دکتر مصطفی عباس زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mostafa Abbaszadeh

Amirkabir University of Technology
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor Faculty of Mathematics
Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
Feng Ding

Suheil Khoury

دکتر فائزه توتونیان
دانشکده ریاضیات
دانشگاه فردوسی مشهد
Faezeh Toutounian
Mathematical Sceinces
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدهادی فراهی
استاد گروه ریاضی کاربردی. دانشکده علوم ریاضی.
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: نظریه کنترل . کنتزل بهینه.نظریه تقریب. معادلات دیفرانسیل کسری
Mohammad Hadi Farahi
Professor, Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Control theory, Optimal control, Approximation theory, Fractional defferntial equations
دکتر غلامرضا حجتی
استاد گروه ریاضی کاربردی
دانشگاه تبریز
Gholam Reza Hojjati
Professor, Mathematical Sciences
University of Tabriz
Specialist: Numerical Analysis
دکتر صداقت شاهمرادمقانلو
دانشکده ریاضیات
دانشگاه تبریز
Sedaghat Shahmorad Moghanloo
Faculty of Mathematical Sciences
University of Tabriz
دکتر جعفر بی آزار
استاد دانشکده ریاضیات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضی
Jafar Biazar
Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: Math, Numerical Analysis, Numerical Solution of Functional Equations
دکتر محمود هادی زاده یزدی
دانشکده ریاضیات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Hadizadeh Yazdi
Department of Mathematics
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mathematics
دکتر کیوان امینی
دانشکده ریاضیات
دانشگاه رازی کرمانشاه
Keyvan Amini
Department of Mathematics
Razi University
Specialist: Optimization
دکتر سعید کتابچی
دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه گیلان
Saeed Ketabchi
Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
دکتر مازیار صلاحی
استاد دانشکده ریاضی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Maziar Salahi
Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: applied mathematics, Operations Research, Mathematical Programming
دکتر حسین امینی خواه
دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه گیلان
Hossein Aminikhah
Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
ویراستار انگلیسی
دکتر مازیار صلاحی
استاد دانشکده ریاضی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Maziar Salahi
Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: applied mathematics, Operations Research, Mathematical Programming
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲