درباره نشریه
ISSN:
2345-394X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر فرشید مهردوست
سردبیر:
دکتر داوود خجسته سالکویه
سایت اختصاصی:
jmm.guilan.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/15
مدیر مسئول
دکتر فرشید مهردوست
فرشید مهردوست
سردبیر
دکتر داوود خجسته سالکویه
داوود خجسته سالکویه
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Davod Khojasteh Salkuyeh
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Applied Mathematics
هیات تحریریه
دکتر نظام مهدوی امیری
نظام مهدوی امیری
دانشگاه صنعتی شریف
Nezam Mahadavi Amiri
Sharif University of Technology
Feng Ding
Feng Ding
Suheil Khoury
Suheil Khoury
دکتر فائزه توتونیان
فائزه توتونیان
محمدهادی فرهی
محمدهادی فرهی
دکتر غلامرضا حجتی
غلامرضا حجتی
دکتر صداقت شاهمرادمقانلو
صداقت شاهمرادمقانلو
جعفر بی آزار
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضی
Jafar Bi Azar
Professor, University of Guilan
Specialist: Math
دکتر محمود هادی زاده یزدی
محمود هادی زاده یزدی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Hadi Zadeh Yazdi
K. N. Toosi University of Technology
دکتر کیوان امینی
کیوان امینی
دکتر سعید کتابچی
سعید کتابچی
دکتر مازیار صالحی
مازیار صالحی
دکتر حسین امینی خواه
حسین امینی خواه
ویراستار انگلیسی
دکتر مازیار صالحی
مازیار صالحی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۲