درباره نشریه
ISSN:
1735-6784
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه خانه کتاب
سردبیر:
دکتر محمد خزایی
تلفن:
021-66966210
سایت اختصاصی:
www.ketabmah.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره 1080
صندوق پستی:
313-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1393/02/10

این مجله از تابستان 93 با نام فصلنامه نقد کتاب هنر منتشر می شود.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۸۵