درباره نشریه
ISSN:
5368-2476
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر امیرحسین یوسفی
مدیر مسئول:
دکتر امیرحسین یوسفی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
منیژه ملایی
تلفن:
021-43857124
026-32724787
026-32747158
دورنگار:
021-33202487
سایت اختصاصی:
www.greenarchitecture.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری چهارم، کوچه 38، پلاک 28، واحد 2
تهران، کرج، چهاراه هفت تیر، خیابان لاله 1، پلاک 14، طبقه همکف، تلفن: 02632747158
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/12
صاحب امتیاز
دکتر امیرحسین یوسفی
دکتر امیرحسین یوسفی

Amir Hosein Yousefi

مدیر مسئول
دکتر امیرحسین یوسفی
دکتر امیرحسین یوسفی

Amir Hosein Yousefi

اعضای تحریریه
دکتر محمدامین خراسانی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mohammad Amin Khorasani
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر سید محمدحسین آیت اللهی
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری
Seyed Mohammad Hossein Ayatollahi
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Architecture
دکتر محسن عباسی هرفته
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه یزد
Mohsen Abbasi Harafteh
Assistant Professor, Yazd university
University of Yazd
دکتر علی شهابی نژاد
استادیار Art and Architecture
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مرمت بناها و بافت های تاریخی، طراحی شهری، معماری
Ali Shahabinejad
Assistant Professor, Architecture
University of Yazd
Specialist: Architecture, Urban design, Restoration
دکتر سید عباس رجایی
استادیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyyed Abbas Rajae
Assistant Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حمیدرضا صارمی
دانشیار رشته شهرسازی، گروه شهرسازی و طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شهرسازی
Hamid Reza Saremi
Associate Professor, Associate Professor of Urbanism, Faculty of Art and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban
دکتر حسن دارابی
استادیار
دانشگاه تهران
Hasan Darabi
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر سارا مهدیزاده
هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
Sara Mehdizadeh
Faculty Member
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر غلامرضا شاملو
هیات علمی
دانشگاه بوعلی سینا
Gholam Reza Shamloo
Faculty Member
Bu-Ali Sina University
دکتر تقی حمیدی منش
مربی Art Faculty of Basu
دانشگاه بوعلی سینا
Taghi Hamidimanesh
Instructor, Art Faculty of Basu
Bu-Ali Sina University
مدیرداخلی
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۵