درباره نشریه
ISSN:
1735-7853
eISSN:
1735-9813
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر محمود کیوان آرا
سردبیر:
دکتر محمدرضا رضایتمند
مدیرداخلی:
دکتر راحله سموعی
تلفن:
031-37925123
دورنگار:
031-37925123
سایت اختصاصی:
him.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دفتر مجله، ، کدپستی: 8174673461
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/26
مدیر مسئول
دکتر محمود کیوان آرا
استاد گروه جامعه شناسی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahmood Keyvan Ara
professor , Department of Sociology
Isfahan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدرضا رضایتمند
استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Reza Rezayat Mand
Assistant Professor Department of Health Economics
Isfahan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Izet Masich
Professor
Specialist: Family Medicine, Medical Information and Social Medicine
دکتر سینا مدنی
انجمن انفورماتیک پزشکی آمریکا و گروه فناوری اطلاعات سلامت، مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت آمریکا
Sina Madani
Department of Health IT, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA
فرهاد فاتحی
پژوهشگر Digital Health
Monash University
Farhad Fatehi
Researcher, School of Psychological Sciences
Monash University
دکتر حسن اشرفی ریزی
دانشیار مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hassan Ashrafi Rizi
Associate Professor Health Information Technology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
دکتر حبیب الله پیرنژاد
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Habibollah Pirnejad
Associate Professor Faculty of Paramedicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر شهرام توفیقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Shaharam Towfighi
Assistant Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health care management
دکتر احمدرضا رئیسی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Ahmad Reza Raesi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر سید محسن حسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Seyyed Mohsen Hoseini
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عباس شیخ طاهری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Abbas Sheykh Taheri
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر رضا صفدری
استاد پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Reza Safdary
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر سیما عجمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت اطلاعات سلامت
Sima Ajami
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services, Health Information Management
دکتر فریده عصاره
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Osareh Farideh
Professor Department of Information Science and Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر زیبا فرج زادگان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، جامعه و پیشگیرانه
Ziba Faraj Zadegan
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community and Preventive Medicine
مسعود فردوسی
استاد تمام مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اختلالات روان تنی، هیپنوتراپی
Masoud Ferdosi
Full Professor, Health Management and Economics Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Health Services Management, Psychosomatic Disorders, Hypnotherapy
دکتر سعیده کتابی
دانشیار تحقیق در عملیات، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Saeedeh Ketabi
Associate Professor, Management
University of Isfahan
Specialist: Operations Research
دکتر سعید کریمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Saeed Karimi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر حمید مقدسی
استاد مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی ، گروه فناوری اطلاعات سلامت ، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی و انفورملتیک پزشکی
Hamid Moghaddasi
Professor, Health Information and Medical Informatics-- School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health information management & Medical informatics
دکتر محمدرضا ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammadreza Maleki
Professor School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت و آموزش سلامت، کوچینگ، منتورینگ، کارآفرینی و نوآوری در سلامت
Mohammad Hossein Yarmohammadian
Professor, Healthcare Services Management
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Health in Disasters, Entrepreneurship & Innovation in Health, Health Management & Education, Coaching, Mentoring
دکتر احمد شعبانی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی،علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor, Information and library Science,Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
مدیرداخلی
دکتر راحله سموعی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت سلامت
Raheleh Samoei

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱۹