درباره نشریه
ISSN:
2008-7604
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند (دانشکده کشاورزی)
مدیر مسئول:
دکتر سید وحید اسلامی
مدیر مسئول:
مجید جامی الاحمدی
سردبیر:
دکتر محمد کافی
دبیراجرایی:
دکتر مسعود خزاعی
مدیر اجرایی:
دکتر مسعود خزاعی
تلفن:
056-32254041-49
دورنگار:
056-32254041-49
سایت اختصاصی:
escs.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، پردیس امیرآباد، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی
تلفن همراه:
09151602062
صندوق پستی:
331-97175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/08
مدیر مسئول
دکتر سید وحید اسلامی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Vahid Eslami
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Ecophysiology of crops
مجید جامی الاحمدی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Jami Alahmadi

University of Birjand
Specialist: Crop Physiology
سردبیر
دکتر محمد کافی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنش ها، شوری
Mohammad Kafi
professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دبیراجرایی
دکتر مسعود خزاعی

دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Masoud Khazaei

University of Birjand
Specialist: Crop Physiology
اعضای تحریریه
دکتر احمد نظامی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ahmad Nezami
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر محمد کافی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنش ها، شوری
Mohammad Kafi
professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
مجید جامی الاحمدی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Jami Alahmadi

University of Birjand
Specialist: Crop Physiology
دکتر غلامرضا زمانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان راعی، مغز و اعصاب کودکان
Gholam Reza Zamani
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology of Rai plants, Pediatric Neurology
دکتر محمدعلی بهدانی
استاد
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Ali Behdani
Professor
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
دکتر پرویز احسان زاده
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- فیزیولوژی تنش ها، شوری و خشکی
Parviz Ehsanzadeh
Associate Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Physiology of stresses, salinity and drought
دکتر حمیدرضا خزاعی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Reza Khazae
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر محمد گلوی
استاد
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Galavi
Professor
University of Zabol
Specialist: Crop Ecology
دکتر امیرحسین شیرانی راد
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت
Amir Hosein Shirani Rad
Professor , Seed and Plant Improvement Research Institute
Specialist: Agriculture
دکتر سید وحید اسلامی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Vahid Eslami
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Ecophysiology of crops
مدیر اجرایی
دکتر مسعود خزاعی

دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Masoud Khazaei

University of Birjand
Specialist: Crop Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۷