درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
9/4/1380
صاحب امتیاز:
ولی الله شجاع پوریان
مدیر مسئول:
فریبا خاوش
تلفن:
061-2237676
دورنگار:
021-88964523
021-88994608
نشانی:
تهران، زرتشت غربی، نرسیده به بیمارستان مهر، پاک 56، واحد 2
کانال تلگرام:
t.me/HamdeliNews
سایت اختصاصی:
hamdelidaily.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/20