درباره نشریه
ISSN:
1735-0328
eISSN:
1726-6890
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حسین وحیدی
سردبیر:
دکتر نیما نادری
مدیرداخلی:
نازیلا فتحی
تلفن:
021-88873703
دورنگار:
021-88873703
سایت اختصاصی:
ijpr.sbmu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، نبش بزرگراه نیایش، دانشکده داروسازی
صندوق پستی:
6153-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/25
مدیر مسئول
دکتر حسین وحیدی
دکتر حسین وحیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Hossein Vahidi
Professor chool of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
سردبیر
دکتر نیما نادری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Nima Naderi
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
اعضای تحریریه
دکتر فراز مجاب
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم دارویی
Faraz Mojab
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
دکتر سید عباس طباطبایی
استاد گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Seyyed Abbas Tabatabaei
Professor Department of Surgery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر پیمان صالحی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیتوشیمی
Peyman Salehi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Phytochemistry
دکتر ابوالقاسم جویبان
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: دارویی
Abol Ghasem Jouy Ban
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical
دکتر علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
دکتر مهرداد ایرانشاهی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mehrdad Iran Shahi
Professor School of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر سید علیرضا مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارو
Seyed Ali Reza Mortazavi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر سید ناصر استاد
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات مسمومیت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Seyed Nasser Ostad
Professor School of Pharmacy and Poisoning Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر فرزاد کوبارفرد
دکتر فرزاد کوبارفرد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Farzad Kobar Fard
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر محمد شریف زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Sharifzadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر افشین زرقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Afshin Zarghi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر حسین وطن پور
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی
Hossein Vatanpour
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacol. & Toxicol, Toxicology and Pharmacology
دکتر جمشید سلام زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Jamshid Salam Zadeh
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر جلال پوراحمد
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Jalal Pour Ahmad
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر عبدالمجید چراغعلی
دکتر عبدالمجید چراغعلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: سم شناسی
Abdol Majid Cheragh Ali
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر رضا ابوفاضلی
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فناوری پروتئین
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارویی
Reza Aboo Fazeli
Professor School of Pharmacy & Protein Technology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محسن امینی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Mohsen Amini
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal of Chemistry
دکتر فرشاد حسینی شیرازی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی، سلولی- مولکولی با گرایش شیمی درمانی
Farshad Hosseini Shirazi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: oxicology & Pharmacology, Cell-Molecular Chemotherapy
دکتر حمیدرضا مقیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارویی
Hamid Reza Moghimi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر بهرام دارایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Bahram Daraei
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacol. & Toxicol, toxicology
دکتر مهرداد فیضی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و فارماکولوژی
Mehrdad Faizi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology and Pharmacology
مدیرداخلی
نازیلا فتحی
نازیلا فتحی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nazila Fathi
School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵۲