درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دفتر پژوهش های فرهنگی
مدیر مسئول:
محمدرضا حائری مازندرانی
سردبیر:
محمدرضا حائری مازندرانی
ویراستار فارسی:
پروین حیدری
تلفن:
021-88315237
021-88821364
دورنگار:
021-88315237
021-88821364
سایت اختصاصی:
www.moma.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه بافری قصر الدشتی، شماره 5، ، کدپستی: 1584736913
تلفن همراه:
09122177647
صندوق پستی:
4691-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1397/01/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۰