درباره نشریه
ISSN:
2783-4093
eISSN:
2322-5564
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر حسین موحدیان عطار
سردبیر:
دکتر حسین شهنازی
مدیر اجرایی:
الهام حاج صالحی
سایت اختصاصی:
hsr.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، دفتر مجله بهداشت و سلامت، ، کدپستی: 8144504500
صندوق پستی:
1798-81465
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر حسین موحدیان عطار
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Hossein Movahedian Attar
Professor, Department of Environmental Health Engineering School of Health, Environment Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
سردبیر
دکتر حسین شهنازی

اعضای تحریریه
دکتر محسن بازرگان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor Charles R. Drew University of Medicine & Science, USA
Specialist: Medical Sociologist
دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی، روانپزشکی
Shahrzad Bazargan Hejazi
Professor Charles R. Drew University of Medicine and Science, Department of Psychiatry, Los Angeles, United States.
Specialist: Medical Sociology, Psychaitry
دکتر یعقوب حاجی زاده
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Taghoub Haji Zadeh
Assistant Professor Department of Environmental Health Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر عباس دهقان
استادیار گروه داخلی- قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند
رشته تخصصی: قلب و عروق
Abbas Dehghan
Assistant Professor
Specialist: Cardiovascular
دکتر امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor Department of Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
دکتر عبدالرحمان بهرامی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Abdorrahman Bahrami
Professor School of Public Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر احمدعلی اسلامی
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ahmad Ali Eslami
Associate Professor Department of Health Education
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن افتخاری
استاد علوم تغذیه - تغذیه بالینی - تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Hassan Eftekhari
Professor, Clinical Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر محمدمهدی امین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Mahdi Amin
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر بیژن بینا
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Bijan Bina
Professor School of Health
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمد حسین تقدیسی
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Taghdisi

Specialist: Health Promotion
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر احسان الله حبیبی
استاد Occupational Health and Safety at work
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ehasanollah Habibi
Professor, Occupational Health and safety
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozaffari Khosravi
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر علی خوانین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Khavanin
Associate Professor Department of Occupational Health Engineering
Tarbiat Modares University
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر فرزاد شیدفر
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه
Farzad Shidfar
Associate Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمد غلامی فشارکی
استادیار گروه آمار زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Gholami Fesharaki
Assistant Professor Department of Biostatistics
Tarbiat Modares University
دکتر مهدی فرزادکیا
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Farzad Kia
Professor School of Health
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا مراثی
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Reza Maracy
Professor Department of Epidemiology & Biostatistics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر فیروزه مصطفوی
استاد گروه آموزش بهداشت
دانشگاه اصفهان
Firoozeh Mostafavi
Professor Department of Health Education
University of Isfahan
Specialist: Health Education
دکتر رضا مرودشتی
دکتر رضا مرودشتی
استاد
رشته تخصصی: هداشت و زیست شناسی
Reza Marv Dashti
Professor
Specialist: Health and Biology
دکتر مرجان منصوریان
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Marjan Mansourian
Assistant Professor Department of Biostatistics and Epidemiology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر مریم میرلوحی
استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
دانشگاه اصفهان
Maryam Mir Lohi
Assistant Professor Department of Food Science and Technology
University of Isfahan
مدیر اجرایی
الهام حاج صالحی
الهام حاج صالحی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۳۴