درباره نشریه
ISSN:
1735-7519
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر جاوید مستمند
سردبیر:
دکتر زهراسادات رضاییان
مدیر اجرایی:
مژگان نادری
تلفن:
031-36691663
سایت اختصاصی:
jrrs.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی
صندوق پستی:
164-81745
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/16
مدیر مسئول
دکتر جاوید مستمند
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Javid Mostmand
Associate Professor
سردبیر
دکتر زهراسادات رضاییان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Zahra Sadat Rezaeian
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر ابراهیم صادقی دمنه
استاد مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، گروه ارتوز و پروتز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوز و پروتز، ارتوپدی فنی
Ebrahim Sadeghi Demneh
Professor, Musculoskeletal Research Center, Orthotocs and Prosthetics Department
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Orthotics and Prosthetics
دکتر علی باریکرو

رشته تخصصی: آسیب شناسی گفتاری و شنوایی شناسی
Ali Barikroo

Specialist: Speech Pathology & Audiology
Paul Canavan

دکتر علی اصغر دانش
استاد
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Ali Asghar Danesh
Professor
Specialist: Audiology
دکتر ستاره قهاری

Setareh Ghahari

دکتر لادن قاضی سعیدی

Ladan Ghazi Saidi

دکتر زهرا جعفری
دانشیار دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کارشناس ارشد شنوایی شناسی و دکترای تخصصی (PhD) علوم اعصاب شناختی
Zahra Jafari
Associate Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Master's degree in Audiology and PhD in Cognitive Neuroscience
شهریار پروانه
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Shahriar Parvaneh
Assistant professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر شراره شریفی فر

Sharareh Sharififar

دکتر رضا صالحی

دکتر مرتضی آبدار اصفهانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Morteza Abdar Esfahani
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر حمید آزاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Hamid Azadeh
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر احمد چیت ساز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Ahmad Chitsaz
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم اسفندیاری
استاد گروه آناتومی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی
Ebrahim Esfandiari
Professor Department of Anatomy
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences and Molecular Biology
دکتر محمد پرنیان پور
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیومکانیک
Mohammad Parnian Pour
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Biomechanics
دکتر سید محسن حسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Seyyed Mohsen Hoseini
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر خلیل خیام باشی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تربیت بدنی
Khalil Khayambashi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Physical Education
دکتر محمود سقائی
استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahmoud Saghaei
Assistant Professor, Department of Anesthesia and Critical Care
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر وحید شایگان نژاد
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Vahid Shaygan Nejad
Associate Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر مهیار صلواتی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mahyar Salavati
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر زیبا فرج زادگان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، جامعه و پیشگیرانه
Ziba Faraj Zadegan
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community and Preventive Medicine
دکتر علی قنبری

Ali Ghanbari

دکتر عبدالکریم کریمی
استادیار دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Abdolkarim Karimi
Assistant Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
دکتر جاوید مستمند
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Javid Mostmand
Associate Professor
دکتر محمدرضا نوربخش
استاد
رشته تخصصی: متخصص فیزیوتراپی
Mohammad Reza Nourbakhsh
Professor
Specialist: Physiotherapist
دکتر سعید فرقانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Saeed Forghani
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical Orthopedics
دکتر محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor School of Rehabilitation Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
مدیر اجرایی
مژگان نادری

رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Mojgan Naderi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۶۰