درباره نشریه
ISSN:
1735-7519
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر جاوید مستمند
سردبیر:
دکتر زهراسادات رضاییان
جانشین سردبیر:
دکتر زهراسادات رضاییان
مدیر اجرایی:
مژگان نادری
تلفن:
031-36691663
سایت اختصاصی:
jrrs.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی
صندوق پستی:
164-81745
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/06
مدیر مسئول
دکتر جاوید مستمند
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Javid Mostmand
Associate Professor,
سردبیر
دکتر زهراسادات رضاییان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Zahra Sadat Rezaeian
Assistant Professor, Isfahan University of Medical Sciences
جانشین سردبیر
دکتر زهراسادات رضاییان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Zahra Sadat Rezaeian
Assistant Professor, Isfahan University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر محمود صادقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیهوشی
Mahmoud Sadeghi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر مرتضی آبدار اصفهانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Morteza Abdar Esfahani
Assistant Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر حمید آزاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Hamid Azadeh
Assistant Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر ابراهیم اسفندیاری
استاد گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی
Ebrahim Esfandiari
Professor, Department of Anatomy, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences and Molecular Biology
دکتر سیدمحسن حسینی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Seyyed Mohsen Hoseini
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر خلیل خیام باشی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تربیت بدنی
Khalil Khayambashi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Physical Education
دکتر بهرام سلیمانی
استادیار واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم بهداشت
Bahram Soleimani
Assistant Professor, Najaf Abad Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Health Sciences
دکتر زیبا فرج زادگان
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، جامعه و پیشگیرانه
Ziba Faraj Zadegan
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community and Preventive Medicine
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor, School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus, University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
دکتر جاوید مستمند
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Javid Mostmand
Associate Professor,
دکتر محمدرضا نوربخش
دکتر محمدرضا نوربخش
استاد
رشته تخصصی: متخصص فیزیوتراپی
Mohammad Reza Nourbakhsh
Professor,
Specialist: Physiotherapist
دکتر سعید فرقانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Saeed Forghani
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical Orthopedics
دکتر حمید کریمی
استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی نظامی
Hamid Karimi
Assistant Professor,
Specialist: Military Strategic Management
دکتر محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
ویراستار انگلیسی
دکتر حمید کریمی
استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی نظامی
Hamid Karimi
Assistant Professor,
Specialist: Military Strategic Management
مدیر اجرایی
مژگان نادری
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Mojgan Naderi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۶